ScrollToTop

 22-24.05.2024 Karpacz

 Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów                                                                      

 

Zagadnienia:

  

 1. 1. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:

   • Prawo energetyczne wraz ze zmianami ustawy z 2022 r. – obowiązki prowadzącego eksploatację,
   • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
 2. • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.) 
  2. Zakres przedmiotowy instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych - Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2021r. poz. 1210). 3. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych - wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
   4. Zdefiniowanie pojęć urządzenia energetycznego i odbiornika energii w odniesieniu tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
   5. Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji stacji SN dla typowego odbiorcy przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej zbudowanej z: rozdzielnicy wnętrzowej SN ( w izolacji powietrznej/SF6 ), transformatora SN/nN, rozdzielnicy wnętrzowej nN. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.
   6. Omówienie zasad eksploatacji obwodów odbiorczych w zakładach przemysłowych, zasady podłączania maszyn zasilanych energią elektryczną – przykład procedur eksploatacyjnych dla służb utrzymania ruchu. 
   7. Warunki techniczne dla kotłowni lokalnych w zakładach przemysłowych w których zabudowano kotły opalne paliwem stałym, olejem opałowym, paliwem gazowym – zestawienie zbiorcze w zakresie  regulacji prawnych

  8. Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji wybranego typu kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi – kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

   9. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

 Miejsce szkolenia: 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uzupełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej na biuro@cst.edu.pl 

w przypadku pytań o kontakt pod nr tel 510 268 403