ScrollToTop
 • SIP/związki zawodowe

SIP / związki zawodowe

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli związków zawodowych, kadry kierowniczej, pracowników działów kadr,

Zagadnienia:

Moduł I – Zmiany w Prawie Pracy 2015/2016

 • Zmiany w umowach terminowych 2016
 • Nowe okresy wypowiedzenia, praktyka stosowania
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – nowe zasady i problemy interpretacyjne
 • Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich 2016
 • Rozliczenie godzinowe jako nowa możliwość dla rodziców korzystających z tzw. 2 dni na dziecko
 • Nowe ograniczenia czasowe w wykorzystaniu urlopów rodzicielskiego i wychowawczego
 • Przepisy przejściowe - kontrowersje praktyczne.
 • Nowe ograniczenia czasowe w wykorzystaniu urlopów rodzicielskiego i wychowawczego
 • Orzeczenie TK - związki zawodowe dla zleceniobiorców, samozatrudnionych - czerwiec 2015
 • Nowe możliwości rozwoju związków zawodowych
 • Kontrowersje przy rejestracji nowych związków zawodowych w KRS
 • Potencjalna możliwość skokowego zwiększenia liczebności związków zawodowych dzięki orzeczeniu TK
 • Zmiana wynagrodzenia minimalnego i jego wpływ na obliczanie świadczeń
 • Badania lekarskie od 1 kwietnia 2015 r.
 • Wypowiadanie umów na czas określony i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r.

Moduł II – Kontrola czasu pracy przez związki zawodowe

 • Planowanie pracy
 • Pojęcia systemu czasu pracy, rozkładu i harmonogramu, praca w godzinach nadliczbowych
 • Praktyczne stosowanie zmian przepisów uelastycznienie czasu pracy, rozkład czasu pracy po nowelizacji
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Moduł III – Kontrola zmiany treści stosunku pracy pracowników przez związki zawodowe

 • Zmiana warunków płacowych
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Stosunek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika

Moduł IV – Ochrona stosunku pracy, orzecznictwo sądowe

 • Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art.41 KP

Moduł V – Kontrola przez związki zawodowe rozwiązania umowy o pracę i wypowiedzenia umowy o pracę

 • Prawidłowe współdziałanie ze związkami zawodowymi i tzw. imienna lista osób reprezentowanych przez związek zawodowy
 • Przyczyny wypowiedzeń
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art.53 KP z powodu upływu okresu ochronnego – błędy pracodawcy
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie „dyscyplinarnym” – orzecznictwo SN

Moduł VI – Kontrola Stosowania kar porządkowych przez związki zawodowe

 • Tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika

Moduł VII – Kontrola związków zawodowych świadczeń pieniężnych

 • Premiowanie pracownika – zasady
 • Nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie SN
 • Odprawa emerytalna i rentowa – uchwała SN z dn. 18 marca 2009 r., charakter decyzji ZUS
 • Odprawa przysługująca pracownikowi z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Ustalanie stażu pracowniczego
 • Przedawnienie roszczeń pracownika

Moduł VIII– Kontrola przez związki zawodowe w zakresie przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę i osoby kierujące pracownikami oraz zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu

 • procedury antymobbingowe, a rola związków zawodowych,
 • dyskryminacja w zatrudnieniu na przykładach, w tym w zakresie przynależności związkowej.

Moduł IX - Kontrola przez związki zawodowe w zakresie bezpieczeństwa pracy

 • bania profilaktyczne
 • wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne,
 • wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy,
 • prawo odmowy do świadczenia pracy ze względu na warunki pracy,
 • prawo do odmowy świadczenia pracy ze względu na stan psychofizyczny pracownika.

Moduł X - Kontrola związków zawodowych w zakresie przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez pracodawców:

 • redukcja etatów,
 • likwidacja stanowiska pracy – pojęcie likwidacji stanowiska pracy,
 • pojęcie stanowiska pracy a zakres obowiązków i czynności pracownika,
 • pozorna likwidacja stanowiska pracy,
 • pozorna likwidacja stanowiska pracy,
 • pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny,
 • formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
 • obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
 • kryteria wyboru pracownika do zwolnienia jako element wskazanej przyczyny wypowiedzenia umowy,
 • przykładowe kryteria w orzecznictwie SN,
 • typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Moduł XI - Pracodawca a związki zawodowe - kontrowersyjna problematyka zbiorowego prawa pracy.

Granice i Przedstawicielstwa pracownicze w zakładach pracy

 • Związki zawodowe w zakładach pracy
 • Status prawny związku zawodowego przy przejściu całego lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.
 • Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sferze wszczęcia sporu zbiorowego i prowadzenia strajku.
 • Możliwość likwidacji regulaminów wynagradzania przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia (bez zgody związków zawodowych)
 • Wypowiadanie układów zbiorowych pracy (całkowite, częściowe)
 • Zakres udzielania informacji przez pracodawcę na żądanie związków zawodowych
 • Urlopy działaczy związkowych, ewidencjonowanie czasu pracy, delegacje
 • Zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe
 • Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych
 • Możliwość „dofinansowywanie” związków zawodowych przez pracodawcę
 • Prowadzenie sporów zbiorowych (wszczęcie sporu zbiorowego, rokowania i mediacje, wymogi formalne referendum strajkowego, strajk (rodzaje strajków – strajk, podstawowy, solidarnościowy, ostrzegawczy, rotacyjny, przerywany, czarny, perlisty, polityczny, generalny itp.) dopuszczalność strajku okupacyjnego, dopuszczalność strajku głodowego)
 • Uprawnienia pracodawcy w czasie strajku
 • Lokaut: pojęcie, rodzaje lokautu, dopuszczalność
 • Odpowiedzialność cywilna i karna organizatorów strajku nielegalnego
 • Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy
 • Pozastrajkowe akcje protestacyjne (strajk włoski, obstrukcyjny, japoński, blokady, pikiety, itp.)
 • Ochrona dóbr osobistych w relacjach pracodawca – związki zawodowe
 • Fundusze związków zawodowy (strajkowy, solidarnościowy).
 • Propozycje nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
 • Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego
 • Sankcje za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy
 • Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców)

XII - Dyskusja, pytania.

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP

Zagadnienia:

Moduł I – prawo pracy wraz z metodyką kontroli tych zagadnień przez Społecznego Inspektora Pracy - omówienie zmian w Kodeksie Pracy 2016 r.

 • Zmiany w umowach terminowych 2016
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, ojcowskich 2016
 • Znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy - nowe badania wstępne – kwiecień 2015
 • Orzeczenie TK - związki zawodowe dla zleceniobiorców, samozatrudnionych - czerwiec 2015
 • Praktyczne stosowanie zmian przepisów uelastycznienie czasu pracy, rozkład czasu pracy po nowelizacji

Moduł II – omówienie uprawnień i zasad postępowania Społecznych Inspektorów Pracy,

 • Podstawy prawne funkcjonowania SIP,
 • Prawa i obowiązki SIP,
 • Udział SIP w komisji BHP,
 • Formułowanie zaleceń i uwag SIP,
 • Współpraca SIP z PIP,
 • Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.

Moduł III - wypadki przy pracy oraz udział Społecznego Inspektora Pracy w postępowaniu powypadkowym.

 • Postępowanie powypadkowe,
 • Czynności zespołu powypadkowego,
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Działania profilaktyczne,
 • Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym

Moduł IV – omówienie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz metodyka kontroli zagadnień bhp,

 • 1. Kontrole i przeglądy stanowisk pracy,
 • 2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy, m.in. czynników chemicznych, biologicznych, hałasu, atmosfer wybuchowych, urządzeń energetycznych i inne.
 • 3. Identyfikacja stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy ich eliminacji w środowisku pracy
 • 4. Bezpieczne warunki pracy, poprzez wyposażenie pracowników w odzież ochronną i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

Moduł IV – pomoc ofiarom mobbingu

 • Definicja i rodzaje mobbingu,
 • Zachowania, które mogą zostać uznane za mobbing
 • Oddziaływanie na pracownika, a mobbing

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia uzyskają zarówno szeroką wiedzę teoretyczną na temat zjawiska mobbignu, jak i zostaną zaznajomieni z najczęstszymi przypadkami mobbingu w praktyce, oraz przytoczone zostaną kluczowe z orzeczenia sądu. Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu roszczeń przysługujących pracownikowi w przypadku stwierdzenia mobbingu w zakładzie pracy, omówione zostaną wszystkie kwestie poruszane przez uczestników

Moduł I - Czym jest jest mobbing – definicja, żródła oraz cechy charakterystyczne zjawiska mobbingu

Szkolenie rozpocznie się od wyjaśnienia uczestnikom leglanej definicji mobbingu zawartej w przepisach kodeksu pracy. Ze względu na złożoną naturę zjawiska mobbingu, zostanie ono omówione przede wszystkim na przykładach, które były dotychczas przedmiotem licznych orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W tej części szkolena, uczestnicy zapoznają się również ze źródłami (przyczynami) powstawania mobbingu w miejscu pracy.

Moduł II - Skutki mobbingu oraz metody przeciwdziałania zjawisku mobbingu

Druga część szkolenia dotyczyć będzie problematyki skutków mobbingu. Uczestnicy zostaną zapoznani zarówno ze skutkami mobbingu o charakterze prawnym (ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych roszczeń pracowników), jak i ze skutkami o charakterze strictdanego zakładu pracy. Ponadto, uczestnicy szkolenia będą mieli okazję dowiedzieć się tego, w jaki sposób przeciwdziałać powstawaniu mobbingu w miejscu pracye faktycznym, które wiążą się z przede wszystkim z relacjami pomiędzy pracownikami

Moduł III - Mobbing jako zjawisko w zakresie działalności

W szczególności, przedmiotem wykładu będą przypadki występowania takiego zjawiska oraz relacje w zakresie których może ono powstawać. Uczestnicy szkolenia uzyskają szczegółową wiedzę w zakresie środków umożliwiających zarówno zapobieganie, jak i zwalczanie mobbingu

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł I

Moduł II

Moduł III