ScrollToTop
 • Szkolenie
  dla Służby BHP

 • Nowa
  Dyrektywa ATEX

Szkolenia bhp / ppoż

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych 

Ramowy Program Szkolenia Okresowego BHP Pracowników Zatrudnionych na Stanowiskach Robotniczych

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 3. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
 4. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, w tym udzielania pierwszej pomocy.

Pobierz kartę zgłoszeniową


Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych 

Ramowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pobierz kartę zgłoszeniową


Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych 

Ramowy Progrma Szkolenia Okresowego BHP pracowników inżynieryjno-technicznych

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • nadzoru i kontroli warunków pracy;
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Pobierz kartę zgłoszeniową


Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 

Ramowy program szkolenia okresowego bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Pobierz kartę zgłoszeniową


Szkolenie okresowe dla Służb BHP i osób wykonujących zadania tej Służby 

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) - 5h:
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. .Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami-
  • zagrożenia wypadkowe,
  • hałas i drgania mechaniczne,
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  • pola elektromagnetyczne,
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  • mikroklimat środowiska pracy,
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  • zagrożenie pożarowe i wybuchowe,
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.Minimalne wymagania bhp w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń
 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 8. Nowoczesne metody pracy służby BHP
 9. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 10. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Pobierz kartę zgłoszeniową


Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 1. Postępowanie z osobą nieprzytomną
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED
 3. Postępowanie z chorymi:
  • po omdleniach
  • po oparzeniach
  • po zadławieniach
  • po urazach
  • w przypadku krwotoków
  • w przypadku złamań
  • w przypadku zatruć
  • w przypadku udaru cieplnego
 4. Ćwiczenia

Szkolenie z zakresu Dyrektywy ATEX

Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE I BHP Przy Eksploatacji Urządzeń W Strefach Zagrożonych Wybuchem w 2016 roku

 • Organizacja i bezpieczeństwo prac przy urządzeniach i instalacjach w strefach zagrożonych wybuchem
 • Dyrektywa Ramowa 89/391/EWG,dotycząca ochrony pracy
 • Dyrektywa 1999/92/EC, dotycząca prac wykonywanych w atmosferze
 • potencjalnie wybuchowej.
 • Ogólne wymagania dla pracodawcy wynikające z Dyrektywy 1999/92/EC
 • Podstawowe wymagania Dyrektywy 1999/92/EC dotyczące
 • dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej”
 • Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem
 • Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach wybuchowych
 • Grupy i kategorie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, klasy temperatur
 • Klasyfikacja rodzajów zabezpieczeń budowa urządzeń
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
 • innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz.U.2010.109.719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)
 • Prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwwybuchowej

Metodologia badania zdarzeń wypadkowych

 1. Postępowanie powypadkowe
  • etapy badania wypadku
  • badanie wypadku na terenie innego zakładu pracy
  • wypadek w drodze do pracy i z pracy
  • omawianie na przykładach w tym zgłoszonych przez uczestników
 2. Czynności zespołu powypadkowego
  • czynności wstępne po wypadku - przykłady
  • opis wypadku – przykłady
  • kwalifikacja wypadku - przykłady
  • wyłączna wina poszkodowanego – przykłady
  • wina pracodawcy- przykłady;
  • omawianie na przykładach w tym zgłoszonych przez uczestników
 3. Działania profilaktyczne
 4. Dokumentacja powypadkowa – przykłady
  • termin sporządzenia protokołu
  • prawa poszkodowanego
  • odrębne zdanie członka zespołu
 5. Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym
 6. Analiza wypadku – warsztaty
 7. Badanie wypadków (2 metody ) – warsztaty
 8. Psychologiczne konsekwencje wypadku przy pracy

Pobierz kartę zgłoszeniową


Teoretyczne i praktyczne przeglądy i naprawy podręcznego i przewoźnego sprzętu gaśniczego

Zagadnienia:

 1. Omówienie podstaw prawnych do wykonywania usług
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
  • Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dn.23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz użytkowaniu i magazynowaniu karbidu
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
  • Dyrektywa 1997/23/WE
 2. Procedury oceny zgodności stosowane w zależności od kategorii zagrożenia
 3. Omówienie budowy, osprzętu, podziału gaśnic oraz wymagań konstrukcyjnyche
 4. Wymagania norm dla gaśnicy
 5. Oznakowanie gaśnic przewoźnych
 6. Badanie okresowe zbiorników gaśnic, terminy badań okresowych
 7. Przeglądy okresowe wybranych producentów gaśnic, skrzynka konserwatora gaśnic – zapoznanie z obsługą poszczególnych elementów zestawu – zajęcia praktyczne
 8. Tworzenie bazy danych , wprowadzenie danych z przeglądu oraz wykonanie dokumentacji w programie SamSerwis, moduł: Gaśnice
 9. Podsumowanie instruktażu, pytania sprawdzające

Pobierz kartę zgłoszeniową


Czynniki chemiczne i rakotwórcze w środowisku pracy - praktyczne podejście

Moduł I - Dalszy użytkownik, a Rozporządzenie (WE) 1907/2006 REACH

 • założenia i definicje,
 • karta charakterystyki jako ważne źródło informacji
 • zagrożenia dla użytkownika;
 • postępowanie w razie nie zamierzonego uwolnienia substancji;
 • bezpieczne magazynowanie/przechowywanie;
 • dobór środków ochrony indywidualnej
 • postępowanie z odpadem opakowaniowym.

Moduł II - Obowiązki użytkowników substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie– praktyczne podejście

 • spis stosowanych substancji;
 • stanowiskowa instrukcja bhp;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • wyposażenie stanowiska pracy;
 • oznakowanie miejsca pracy oraz pojemników i zbiorników.

Moduł III - Czynniki rakotwórcze - obowiązki przedsiębiorcy

 • wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 • rejestrowania prac i rejestr pracowników narażonych na kancerogeny;
 • warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami;
 • wykaz chemicznych substancji rakotwórczych i/lub mutagennych.

Moduł IV – Dyskusja

Pobierz kartę zgłoszeniową