ScrollToTop

22-24.05.2024 r Karpacz

 

Praktyczna interpretacja przepisów prawa pracy po nowelizacji w 2023 roku oraz zmiany w prawie pracy i obszarach powiązanych w roku 2024

Zagadnienia:

 

  • 1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalne stawki godzinowej oraz jego wpływ na inne wysokość innych świadczeń związanych z pracą

  • 2. Kwoty wolne od potrąceń w 2024 r.

  • 3. Podwyższenie podstawy naliczania odpisów na ZFŚS

  • 4. Emerytury pomostowe – aktualne kryteria i warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej

  • 5. Dofinansowanie do szkieł kontaktowych i zmiany w wyposażeniu stanowiska pracy – przepisy obowiązującej i przejściowe 6. Zmiany w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawach pracowniczych

  • 7. Zmiany w zakresie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy – obowiązek dalszego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

  • 8. Dyrektywa w sprawie pracowników platform internetowych – projekt – i jej wpływ na obowiązki pracodawców

  • 9. Tzw. dyrektywa płacowa dotycząca równości płac i luki płacowej – wpływ na obowiązki: ➢ stosowania struktur wynagrodzeń gwarantujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości ➢ zasad tworzenia siatek płac ➢ wartościowania stanowisk pracy ➢ zapewnienia prawa do informacji na temat początkowego wynagrodzenia lub jego przedziału dla osób starających się o zatrudnienie.

  • 10. Świadczenia udzielane osobom z niepełnosprawnościami – omówienie projektu projekt

  • 11. Kontrola trzeźwości ➢ Zasady badania pracowników na obecność alkoholu i substancji działających podobnie do alkoholu – interpretacje urzędowe, wnioski i praktyki z 2023 roku, sytuacje problemowe

 12. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ustawy o sygnalistach) implementujący dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Omówienie obowiązków podmiotów prawnych (pracodawców):

➢ ustanowienie procedury zgłoszeń naruszeń prawa

➢ ustanowienie wewnętrznego kanału zgłoszeniowego

➢ inne wymagane dokumenty i procedowanie na zgłoszeniami - omówienie

➢ środki zakazane – odwet – omówienie katalogu ➢ odpowiedzialność karna

13. Zmiany w Kodeksie pracy implementujące dyrektywę „work-life balance” oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – trudne przypadki, sytuacje problemowe, wnioski z praktyki z 2023 roku, przegląd stanowisk ministerialnych i Państwowej Inspekcji Pracy Nowe zwolnienie pracy z powodu „siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych”. Nowe uprawnienie pracownika. ➢ Jak rozumieć pojęcie siły wyższej w pilnych spraw rodzinnych?

➢ Jaki jest termin do zgłoszenia takiego uprawnienia?

➢ Kiedy pracodawca może odmówić takiego zwolnienia?

➢ Jak pracodawca może przeciwdziałać nadużyciom w zakresie tych uprawnień? Szkolenia pracowników,

➢ Polityka szkoleniowa pracodawcy

➢ Szkolenia pracowników niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku

➢ Szkolenie na koszt pracodawcy wliczane do czasu pracy pracownika ➢ Obowiązek informowania pracownika o dostępie do szkoleń Urlop opiekuńczy. Nowe uprawnienie pracownika.

➢ Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje lub na jaka inną osobę. ➢ W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek i co powinien zawierać? ➢ Kiedy można odmówić udzielenie urlopu? Praca zdalna w Kodeksie pracy

➢ Definicja pracy zdalnej

➢ Zasady wykonywania pracy zdalnej – omówienie trybów

➢ Porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej

➢ Praca zdalna na polecenie pracodawcy ➢ Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej

➢ Grupy pracowników uprzywilejowanych

➢ Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej ➢ Koszty pracy zdalnej

➢ Zasady BHP w pracy zdalnej ➢ Zasady RODO w pracy zdalne Elastyczna organizacja czasu pracy.

➢ Czym jest elastyczna organizacja pracy w rozumieniu znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy?

➢ Kto może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy? ➢ Co musi zawierać wniosek, w jakim terminie i w jakiej formie należy go złożyć?

➢ Czy wniosek wiąże pracodawcę? Jak formułować odmowę jego realizacji? Prawo do równoległego zatrudnienia – omówienie warunków i zasad. Zwiększenie wymiaru przerwa w czasie pracy – czy dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych? Urlop rodzicielski na nowych zasadach.

➢ Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?

➢ Jak wnioskować o urlop rodzicielski? – forma i termin.

➢ Jakie są możliwości dzielenia urlopu na części?

➢ Nieprzenoszalna cześć urlopu rodzicielskiego – ile wynosi i na czym polega?

➢ Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, w tym możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia.

➢ Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. ➢ Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy. Urlop ojcowski na nowych zasadach.

➢ Komu przysługuje urlop ojcowski? ➢ Termin na wykorzystanie urlopu - jakie są nowe zasady?

➢ Wymiar urlopu. ➢ Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.

➢ Wniosek o urlop ojcowski – forma i termin. ➢ Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy. Nowe zasady zawierania umów o pracę

➢ Nowe zasady zawierania umów na okres próbny: możliwość i przesłanki wydłużenia okresu próbnego, „przyrzeczenie” dalszego zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony

➢ Nowe informacje w umowie o pracę: miejsca wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy ➢ Rozszerzony zakres informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej

➢ Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony: obowiązek uzasadnienia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i konsultacji zamiaru z zakładową organizacją związkową

➢ Rozszerzona ochrona stosunku pracy w związku z rodzicielstwem: zakaz prowadzenia przygotowań w celu zwolnienia pracownicy w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, zmiany w terminach ochrony przed wypowiedzeniem wskutek złożenia wniosków.

➢ Wnioski pracownika o bardziej przewidywalne warunki pracy - zmianę rodzaju pracy, rodzaju umowy o pracę

➢ Wnioski pracownika o zmianę wymiaru czasu pracy