ScrollToTop

22-24.05.2024 r.  Karpacz

 Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy- bezpieczeństwo pracy z diizocyjanianami

I. WYBRANE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

1. Dział X Kodeksu pracy - omówienie.

2. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów i zasad bhp.

4. Działalność organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (PIP, PIS, PSP, UDT), oraz działalność komisji bhp, społecznej inspekcji pracy.

II. CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

1. Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

2. Analiza i ocena zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi (dopuszczalne normy, wartości NDS / NDN, częstotliwość pomiarów, monitoring ciągły stężenia).

3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem występującym w procesie pracy.

4. Zagrożenia czynnikami występującymi przy pracach (uwzględnienie organizacji pracy i stanowisk pracy, zmian technologicznych, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej).

III. ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY – PODZIAŁ SZCZEGÓŁOWY I CHARAKTERYSTYKA

1. Zagrożenia związane z obecnością czynników fizycznych.

2. Zagrożenia związane z obecnością czynników chemicznych.

3. Zagrożenia związane z obecnością czynników biologicznych.

4. Zagrożenia związane z obecnością czynników psychofizycznych.

3.1. Przegląd aktów prawnych dotyczących czynników szkodliwych w miejscu pracy (klasyfikacja, przepisy bhp, transport, dozór techniczny, przepisy przeciwpożarowe, ochrona środowiska);

3.2. Obowiązki pracodawcy związane z obecnością czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w zakresie: a) oznakowania b) magazynowania i składowania c) monitorowania stężeń na stanowiskach pracy d) dokumentacji e) dodatkowych wymagań odnośnie czynników mutagennych, teratogennych oraz rakotwórczych, a także prac szczególnie niebezpiecznych;

3.3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi czynnikami szkodliwymi – ujęcie teoretyczne (identyfikacja, ocena zagrożeń, eliminowanie bądź ograniczanie ryzyka, studium przypadku);

3.4. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

3.5. Zasady przydziału oraz wymagania dotyczące stosowania odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także środków czystości według obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zakładowych normatywów i zasad.

3.6. Tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych. IV. ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z ASPEKTAMI PROFILAKTYKI; 

 Wypadek przy pracy – informacje ogólne

 2. Okoliczności przykładowych wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

3. Przyczyny wypadków.

4. Choroby zawodowe - definicja, przyczyny, profilaktyka.