ScrollToTop

 

22-24.05.2024 r. Karpacz

 

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane - zmiany w zakresie procesu inwestycyjnego 2024 , Stacje ładowania - wymogi. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

 

Szczegółowe zagadnienia:

 1. Moduł I 
  I. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 1. Projekt zmiany ustawy Prawo budowlane z dnia 03 października 2022 r.;
   2. Obszar oddziaływania obiektu; 
  3. Odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych;
   4. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub brak formalności – zasady z art. 29 i 30 PrBud;
   5. Obiekty tymczasowe i obiekty służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
  6. Pozwolenie na rozbiórkę; 
  7. Zakres obowiązków i kompetencji projektanta jako uczestnika procesu budowlanego; 
  8. Warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej; 
  9. Zasady sporządzania projektu budowlanego;
   10. Rola projektu wykonawczego w procesie inwestycyjno- budowlanym: zasady sporządzania projektu wykonawczego, relacja względem projektu technicznego;
   11. Zakres analizy dokonywanej przez organ administracji architektoniczno- budowlanej w trakcie postępowania o pozwolenie na budowę oraz niektórych zgłoszeń budowlanych;
   12. Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego; 13. Ostateczność, prawomocność, wykonalność oraz trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę; 
  14. Wykonalność zgłoszeń budowlanych;
   15. Przeniesienie pozwolenie na budowę na inny podmiot; 16. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych;
   17. Rozpoczęcie robót budowlanych; 
  18. Legalne użytkowanie obiektu budowlanego; 
  19. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
   20. Samowola budowlana; 
  21. Trwałe efekty przepisów specustawy dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
   
   II. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Projekt z dnia 22 kwietnia 2022 r.)
  1. Główne założenia nowelizacji systemu planowania przestrzennego; 
  2. Planowanie przestrzenne po nowelizacji, a proces inwestycyjno- budowlany; 
  3. Nowy akt planistyczny – plan ogólny gminy; 
  4. Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – znaczenie prawne zmiany, przepisy przejściowe 
  5. Decyzje o warunkach zabudowy – zmniejszenie roli decyzji WZ; 
  6. Opłata planistyczna – nowe zasady nakładania opłaty planistycznej; 
  7. Rejestr Urbanistyczny – zawartość Rejestru, dostęp, jawność dokumentacji. 
  III. Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Projekt z dnia 9 listopada 2021 r.).
   1. Cel wprowadzanych zmian, krytyka zaproponowanych rozwiązań prawnych; 
  2. Przepisy ogólne; 
  3. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej;
   4. Budynki i pomieszczenia;
   5. Wyposażenie techniczne budynków;
   6. Bezpieczeństwo pożarowe;
   7. Bezpieczeństwo użytkowania.
   Moduł II: 
  I. Elektronizacja procesu budowlanego.
   1. Baza wniosków i funkcjonalność portalu e- Budownictwo 2. Cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz dziennik budowy w postaci elektronicznej
   3. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB według nowych przepisów
   4. Czy w sytuacji starych budynków i KOB-ów prowadzonych w formie papierowej zachodzi również obowiązek założenia E-KOB-u, czy dotyczy to tylko nowych obiektów?
   5. Protokół z kontroli okresowej obiektu budowlanego w systemie c-KOB - terminy wpisów i konsekwencje uchybień 6. Jakie są terminy wpisów do c-KOB? Kto może dokonywać wpisów do c-KOB?
   7. Kto jest odpowiedzialny za niewykonane zalecenia z przeglądów - właściciel czy osoba prowadząca KOB?
   8. Czy przechodząc do c-KOB należy przenieść wszystkie dotychczasowe wpisy z tradycyjnej książki?
   9. W jaki sposób zamknąć KOB po wyburzeniu budynku?
 2. 10. Jak prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy?
   11. Rozpatrzenie wniosku o wydanie elektronicznego dziennika budowy i jego wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej 
  12. Nowe obowiązki inwestora wynikające z wprowadzenia EDB
   13. Tryb doręczeń elektronicznych 
  14. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i jego rola w postępowaniach budowlanych.
   15. System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie 
  16. Zmiany wynikające z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków – nowelizacja od kwietnia 2023 r.

 

 Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
 
I. Elektronizacja procesu budowlanego.

 

1. Baza wniosków i funkcjonalność portalu e- Budownictwo

 

2. Cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz dziennik budowy w postaci elektronicznej

 

3. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB według nowych przepisów

 

4. Czy w sytuacji starych budynków i KOB-ów prowadzonych w formie papierowej zachodzi również obowiązek założenia E-KOB-u, czy dotyczy to tylko nowych obiektów?

 

5. Protokół z kontroli okresowej obiektu budowlanego w systemie c-KOB - terminy wpisów i konsekwencje uchybień

 

6. Jakie są terminy wpisów do c-KOB? Kto może dokonywać wpisów do c-KOB?

 

7. Kto jest odpowiedzialny za niewykonane zalecenia z przeglądów - właściciel czy osoba prowadząca KOB?

 

8. Czy przechodząc do c-KOB należy przenieść wszystkie dotychczasowe wpisy z tradycyjnej książki?

 

9. W jaki sposób zamknąć KOB po wyburzeniu budynku?

 

10. Jak prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy?

 

11. Rozpatrzenie wniosku o wydanie elektronicznego dziennika budowy i jego wydanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

 

12. Nowe obowiązki inwestora wynikające z wprowadzenia EDB

 

13. Tryb doręczeń elektronicznych

 

14. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i jego rola w postępowaniach budowlanych.

 

15. System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

 

16 Zmiany wynikające z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków – nowelizacja od kwietnia 2023 r

 

Miejsce szkolenia: 

Koszt szkolenia: 

 

Trener:

 •  Specjalista w zakresie prawa nieruchomości i procesów inwestycyjno – budowlanych. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami, w tym z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego. Prowadzi doradztwo korporacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. W swojej praktyce zawodowej realizuje między innymi następujący zakres usług: • reprezentuje klientów w negocjacjach warunków kontraktów handlowych • prowadzi doradztwo prawne na rzecz uczestników procesu budowlanego • prowadzi kompleksowe badania due diligence nieruchomości • opracowuje umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy deweloperskie • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości • prowadzi postępowania dotyczące ustanawiania służebności gruntowych • reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. Laureatka nagród Dziekana O.R.A. dla najlepszych aplikantów. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: „Podstawy prawnoekonomiczne procesu inwestycyjnego”. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunku „Prawo gospodarcze i handlowe”.
 
Cena szkolenia obejmuje:
 • Dydaktykę,
 • Indywidualne konsultacje z prelegentam,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

 Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

Iwona.skrzypczak@cst.edu.pl  nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl   nr tel. 665 -  846 - 745