ScrollToTop

 

  08-10.12.2021 Zakopane

Wymagania w zakresie prac przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instalacji zasilanych paliwem gazowym

 

 

Program:

 1. Instalacje przemysłowe i systemy zabezpieczeń i sygnalizacji
 2. Eksploatacja urządzeń energetycznych i instalacji gazowych (zasady eksploatacji na podst. Rozporządzenia, warunki techn. instalacji, kotłów i bloków gazowo – parowych oraz wymagane kwalifikacje osób pracujących przy rozruchu i eksploatacji urządzeń                 i sieci zasilanych paliwem gazowym, osoby uprawnione i upoważnione, odpowiedzialność i nadzór osób prowadzących eksploatację, instrukcja dot. eksploatacji instalacji gazowych)
 3. Prace gazoniebezpieczne (strefy zagrożenia wybuchem; rodzaje prac: eksploatacyjne, nietypowe, awaryjne; wykaz prac gazoniebezpiecznych; pisemne polecenie na wykonanie prac gazoniebezpiecznych; zasady wykonywania prac przez podmioty obce; wyposażenie w Środki Ochrony Zbiorowej i Środki Ochrony Indywidualnej; osoby odpowiedzialne funkcyjne przy realizacji prac gazoniebezpiecznych, przykłady realizacji prac gazoniebezpiecznych)
 4. Piśmiennictwo, akty normatywne z zakresu energetyki gazowej
 1. 5.UDT – przeglądy rurociągów gazowych
 1. 6.Doświadczenia eksploatacyjne bloków gazowo parowych
 1. 7.Stacje redukcyjne gazu (przeglądy, firmy serwisowe, uprawienia)
 1. 8.Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych. Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami - definicje podstawowych pojęć stosowanych w ochronie przeciwwybuchowej.
 1. 9.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństw i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
 1. 10.Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i jej implementacje do polskiego prawa poprzez: ustawę  z dnia 13.04.2016 o systemach oceny zgodności    i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz. 542) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. W sprawie wymagań dla urządzeń      i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r. poz. 817),
 1. 11.Definicje upoważnionego przedstawiciela, importera, komponentu,
 1. 12.Wymagania dla wyrobów w zakresie materiałów w tym pojęcie produktów spełniających wymagania zasadnicze, ale stwarzających zagrożenie.
 1. 13.Wymagane dokumenty związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem
 1. 14.Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa. Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem.
 1. 15.Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem
 1. 16.Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem
 1. 17.Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne)
 1. 18.Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych                   i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń
 1. 19.Zasady doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według:
 1. 20.PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania,
 1. 21.PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.),
 1. 22.PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
 1. 23.
 1. 24.PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych (oryg.) zastąpiona przez PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.
 1. 25.PN-EN 60079 – 19 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń zastąpiona przez PN-EN 60079-19:2011 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń. (Wersja polska) oraz PN-EN 60079-19:2014 – 05 Atmosfery wybuchowe. Część 19 Naprawa, remont i regeneracja urządzeń.
  (Wersja angielska ),
 1. 26.PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. - Część 6: Sprawdzanie
 1. 27.PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne,
 1. 28.PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych
 1. 29.Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg.
  PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”
 1. 30.Kwalifikacje osób prowadzących eksploatację urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w odniesieniu do ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828  z 2003r.). Omówienie projektu zmiany art. 54 Prawa energetycznego w zakresie terminowości świadectw kwalifikacyjnych – projekt z dnia 30.01.2020r.          

                                                                  

 1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Z 2019r., poz. 1830) i jego wpływ na organizację prac w strefach zagrożenia wybuchem
 1. 32.Zasady montażu połączeń kołnierzowych w strefach zagrożonych wybuchem – omówienie uprawnień w zakresie montażu i odbioru połączeń kołnierzowych wykonywanych na instalacjach.
 1. 33.Omówienie przykładów katastrof związanych w wybuchem gazów.

Termin szkolenia: 08-10.12.2021r.

Koszt szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje:

 • dydaktykę,
 • indywidualne konsultacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie ,

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 35

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty