ScrollToTop

21-23.06.2023 Ustroń Budowa, eksploatacja urządzeń energetycznych zasilanych paliwem gazowym 

 

 

 

Zagadnienia:

1.Zagadnienia

1. Podstawowe pojęcia i definicje oraz symbole, oznaczenia, wielkości fizycznych używanych w energetyce (ciśnienie atmosferyczne, bezwzględne, nadciśnienie, podciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne, temperatura gazu, temperatura samozapłonu, temperatura zapłonu, natężenie przepływu, ciepło, ciepło właściwe, energia, moc, entalpia, entalpia właściwa, wartość opałowa, ciepło spalania, punkt rosy)

2. Rodzaje gazów ziemnych (Podstawowe definicje, Gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany, Wymagania jakościowe dla gazów ziemnych wg normy: PN-C-04752, PN-C-04753; Rozporządzenia - Dz. U. 105 poz.1113).

3. Właściwości fizyko-chemiczne gazu (warunki jakie powinny być spełnione, aby nastąpił wybuch gazu, ekologiczne aspekty stosowania gazu ziemnego, zalety gazu ziemnego, kontrola jakości gazu ziemnego)

4. Procesy spalania gazu ziemnego (ogólne pojęcia dotyczące procesów spalania: spalanie teoretyczne, z nadmiarem powietrza, z niedomiarem powietrza; spalanie zupełne, całkowite; współczynnik nadmiaru powietrza; spalanie w zależności od ilości dostarczonego do procesu spalania powietrza; spalanie w zależności od sposobu tworzenia się mieszanki palnej)

5. Sposoby zasilania urządzeń energetycznych (sieci zasilające: gazociągi przesyłowe, dystrybucyjne, stacje redukcyjne, zespoły gazowe, stacje regazyfikacji LNG, LPG oraz biogazownie)

6. Wymienność paliw gazowych (Uwagi ogólne, kryteria wymienności gazów dla odbiorców komunalnych, kryteria wymienności gazów dla odbiorców przemysłowych, gazy zamienne z gazem ziemnym, możliwości wprowadzania biogazu do sieci gazowej (wymagania techniczne i bariery rozwoju)

 * Niespójność krajowych przepisów z normami europejskimi (ciśnienie gazu w instalacji gazowej oraz lokalizacji w budynkach kotłowni o mocy przekraczającej 2.000 kW (2 MW) – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* Spalania paliw gazowych (spalanie teoretyczne, z nadmiarem powietrza, z niedomiarem powietrza; spalanie zupełne, całkowite; współczynnik nadmiaru powietrza.)

7. Strefy zagrożenia wybuchem dla obiektów gazowniczych (potencjalne źródła emisji gazu, podstawowe założenia upraszczające, zasięg stref przy rozpraszaniu naturalno-turbulentnym, zasięg stref przy rozpraszaniu strumieniowym, zasady ustalania kategorii wentylacji)

8. Ocena możliwości powstania atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach, w których zamontowane są urządzenia zasilane gazem ziemnym. Czy kotłownie są pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem? (

9. Urządzenia energetyczne zasilane gazem ziemnym (palniki gazowe, kotły grzewcze i przemysłowe, silniki gazowe, turbiny gazowe, tłocznie gazu, kogeneracja, trigeneracja, wytwarzanie energii elektrycznej z rozprężania gazu)

10. Podstawowe zagadnienia występujące przy eksploatacji urządzeń energetycznych (wymagane kwalifikacje osób uczestniczących w rozruchu i eksploatacji; ogólne zasady i zagrożenia związane z rozruchem i eksploatacją urządzeń energetycznych; prace gazoniebezpieczne: obsługa bieżąca, typowa, nietypowa; awaryjna; dokumentacja prac gazoniebezpiecznych; postępowanie na wypadek pożaru na obiekcie)

11. Piśmiennictwo, akty normatywne z zakresu energetyki gazowej

Miejsce szkolenia:Ustroń


Termin szkolenia: 21-23.06.2023 r

Cena szkolenia obejmuje:

  • dydaktykę ,
  • indywidualne konsultacje,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji
Trenerzy:
 Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, specjalności Inżynieria Gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, a w 2011 roku na tejże uczelni uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. W 2013 roku po ukończeniu studiów menedżerskich Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia menedżerów uzyskał dyplom Master of Busines Administration. Od 1996 roku związany jest zawodowo z gazownictwem. Zajmował się nadzorem nad realizacją budowy części liniowej gazociągu DN 1400 Jamał - Europa w zakresie jakości wykonawstwa. Był członkiem komisji odbiorowych w poszczególnych etapach realizacji. Od kilku lat związany jest zawodowo z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską, gdzie prowadzi wykłady z zakresu gazownictwa. Od 2014 roku pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Od 2005 roku jest członkiem (obecnie Zastępcą Przewodniczącego) Komisji Kwalifikacyjnej. W czasie pracy zawodowej współpracował z wieloma firmami branżowymi krajowymi, w tym PGNiG, BSiPG Gazoprojekt, Regionalnymi Oddziałami Przesyłu w Warszawie i Poznaniu (obecnie GAZ-System s.a.), ILF oraz zagranicznymi: WinGas, Gazprom, BielTransGaz, Eustream, MSA, RMA, Ilva i.in. Autor kilkunastu artykułów i referatów z zakresu gazownictwa, m.in. "Współczynnik liniowych oporów przepływu w gazociągu Jamał ? Europa Zachodnia", "Praktyczne aspekty wdrożeń zmian w systemach bezpieczeństwa i sterowania …", "Optymalizacja rozkładu obciążeń stacji przetłocznych gazociągu tranzytowego w aspekcie bezpieczeństwa przesyłu gazu". Współautor II Tomu Vademecum Gazownika "Infrastruktura Przesyłowa i Dystrybucyjna Gazu Ziemnego", praca zbiorowa, SITPNiG Kraków 2013.
 Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej. Specjalista w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
 Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty