ScrollToTop

17-19.11.2021 r Ustroń/ 8-10.12.2021 r. Zakopane

  

Wymagania  w zakresie eksploatacji i bezpieczeństwa prac przy urządzeniach energetycznych  w świetle nowych wymagań prawnych

 

Przedmiotowe szkolenie obejmuje zarówno podstawowe informacje na temat obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn, a także sporo praktycznej wiedzy na temat identyfikacji, projektowania, konstruowania i klasyfikacji funkcji bezpieczeństwa opartych na systemach sterowania. 

W pierwszym module dowiedzą się Państwo: jak osiągnąć bezpieczeństwo systemów sterowania, jakie są kluczowe normy w zakresie osiągów bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn, jak obliczyć poziom nienaruszalności SIL.

W drugim module dowiedzą się Państwo o zmianach rozporządzenia BHP przy urządzeniach energetycznych i konsekwencjach jakie te zmiany niosą.

Praktyczne aspekty eksploatacji oraz organizacji prac przy urządzeniach energetycznych – kazusy prawne w pytaniach i odpowiedziach.

 

Zagadnienia:

Moduł I.

 1. Koncepcja i struktura normy EN 61508 i norm sektorowych EN 61511 (przemysł procesowy) i EN 62061 (maszyny i linie produkcyjne).
 2. Ryzyko i możliwości jego redukcji jako cel bezpieczeństwa technicznego.
 3. Pojęcie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) i inne pojęcia podstawowe.
 4. Elementy niezbędne w projektowaniu systemów bezpieczeństwa.
 5. Strategie bezpieczeństwa – elementy wybrane (LOPA, HAZOP itd.)
 1. Sprzęt o oprogramowanie systemów bezpieczeństwa.
 2. Cykl życia systemów bezpieczeństwa.
 3. Przykłady realizacji przyrządowych funkcji bezpieczeństwa (SIS) – analiza FMEA, architektury głosowania itd.
 4. Pojęcie, znaczenie i przykłady walidacji.

Moduł II.

 1. 1.Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
  1. 1.Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy na podstawie regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  2. 2.Kazusy prawne związane z interpretacją zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w pytaniach i odpowiedziach.
  3. 3.Przykład ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, jako praktyczna implementacja wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  4. 4.Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację – warunki przekazania w eksploatację urządzeń wraz z przeniesieniem odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń. Przykłady praktyczne na przekazanie urządzeń w zakresie obsługi ruchowej oraz remontu.
  5. 5.Prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione - zasady organizacji i nadzoru nad pracami pomocniczymi.
  6. 6.Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy - kazusy prawne                        w pytaniach i odpowiedziach
  7. 7.Przykłady praktyczne formułowania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
  8. 8.Organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych w strefach zagrożenia wybuchem – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.       w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.

 1. 1.Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa                     i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. 2.Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.
 3. 3.Kazusy prawne z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych w pytaniach i odpowiedziach.
 4. 4.Praktyczne przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotła parowego.
 5. 5.Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych                    w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających                                           z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

3. Prawo Energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie:

 • działalności komisji kwalifikacyjnych,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

4. Omówienie projektu z dnia 14.09.2020r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych

Informacje o szkoleniu:

Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje:

 • dydaktykę , szkolenie rozpoczyna się od obiadu 05.10 do obiadu 08.10
 • indywidualne konsultacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji
 • zakwaterowanie 3 doby,
 • wyżywienie,

 

 

Trenerzy:

 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert                              w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP.
 • Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP ( 3 kadencje, srebrna, i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych, w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach .

Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołu maszyn pod względem wymagań minimalnych                  i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty