ScrollToTop

23 - 25.09.2020 r.

 

     „Gospodarka odpadami: wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość - najnowsze zmiany”

 

Cele szkolenia :

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej obowiązujących regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami (z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian) oraz przedstawienie stosowania tych regulacji w praktyce.

               Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w zakresie gospodarowania odpadami, wynikające z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o odpadach. Ponadto, przedstawione będą najnowsze zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (w tym dotyczące doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania rejestru BDO, sprawozdawczości i ewidencji odpadowej), oraz ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.                          o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przygotowywane są kolejne modyfikacje przepisów dotyczące m.in. odpadów poużytkowych (w tym w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych - wdrażające do polskiego prawa zmienione przepisy UE w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a także dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta). Już wprowadzone oraz planowane zmiany, powodują konieczność ciągłego dostosowywania funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów gospodarki odpadami do

nowych uwarunkowań prawnych.

Adresaci szkolenia:


               Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami, wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szczegółowe zagadnienia:

Panel I

1.Omówienie zmian w zakresie gospodarowania odpadami wprowadzonych przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy NR 3495), obejmujące m.in. takie zmiany jak:

 • doprecyzowanie pojęcia odpadów niepalnych oraz palnych,
 • wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów,
 • likwidacja zasady regionalizacji w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,
 • wprowadzenie nowego rodzaju instalacji: instalacji komunalnej,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania odpadów wraz z odpadami z powodu naruszenia przepisów o transporcie odpadów,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących wizyjnego systemu monitoringu odpadów, m.in. w zakresie wprowadzenia obowiązku zapewnia WIOŚ dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym, przez system teleinformatyczny w przypadku niektórych rodzajów odpadów, a także ograniczenie wizyjnego systemu monitorowania w stosunku do niektórych odpadów,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących podstaw odmowy wydania decyzji z powodu wcześniejszego naruszania prawa,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na podstawie ustawy o odpadach, w tym m.in. objęcie tym obowiązkiem również wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
 • wprowadzenie nowych administracyjnych kar pieniężnych, m.in. za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów,
 • zmiana terminu dostosowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami do nowych wymagań z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

2. Szczegółowe omówienie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592), wprowadzającej zmiany m.in. w zakresie:

 • przyznania dodatkowych możliwości WIOŚ w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów oraz uprzedniej kontroli miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
 • wprowadzania obowiązku opiniowania wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • wprowadzenia szeregu przepisów antypożarowych oraz szerokiego udziału w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami Państwowej Straży Pożarnej,
 • wprowadzenia, w przypadku niektórych odpadów, obowiązku wykazania się szczególnym tytułem prawnym do miejsca gospodarowania odpadami,
 • dodania nowych wymagań do decyzji z zakresu gospodarki odpadami w zakresie określenia ilości magazynowanych odpadów w danym momencie oraz rocznie,
 • wprowadzenia generalnego obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie niewłaściwego gospodarowania odpadami poprzez określenie proponowanej formy i wysokości tego zabezpieczenia,
 • wprowadzenia zakazu wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami podmiotom, które naruszają przepisy dotyczące gospodarowania odpadami,
 • zaostrzenia administracyjnych kar pieniężnych za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.

3. Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422), również z uwzględnieniem zmian, które zostaną wprowadzone przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), w zakresie:

 • zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty przekazania odpadów, wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych oraz konieczności podawania dodatkowych danych do ewidencji odpadów,
 • nowe funkcje Bazy Danych o Odpadach w zakresie kontroli obiegu odpadów.

4. Obowiązki wytwórców odpadów.

5. Obowiązki posiadacza odpadów.

6. Reglamentacja gospodarowania odpadami.

7. Produkty uboczne – kiedy pozostałości z procesu produkcyjnego nie są odpadami; nowe zasady uznawania pozostałości z procesu produkcyjnego za produkt uboczny w związku z likwidacją milczącej zgody

8. Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem

9. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:

 • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,
 • zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady.

10. Wymagane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz zasady ich wydawania, w tym:

 • podstawy prawne decyzji oraz zakres przedmiotowy decyzji,
 • wniosek o wydanie decyzji i treść decyzji,
 • wymóg posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • możliwości odmowy wydania decyzji, również ze względu na wcześniejsze niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
 • cofnięcie i ograniczenia decyzji,
 • uprzednia kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zabezpieczenie roszczeń.

11. Składowanie odpadów:

 • Typy składowisk odpadów
 • Obowiązek „przeróbki odpadów”.
 • Wymagania poprzedzające złożenie odpadów na składowisku
 • Fazy eksploatacji składowiska.
 • Instrukcja prowadzenia składowiska
 • Obowiązki zarządzającego składowiskiem
 • Wydobycie odpadów ze składowiska
 • Zamknięcie składowiska.

12. Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady

13. Transport odpadów po zmianach; nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

14. Możliwość przekazywania wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby

15. Zasady ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej w 2019 i 2020 r.

Panel II

1. Zasady klasyfikacji odpadów w firmie i instytucji - ćwiczenia:

 • kiedy mamy do czynienia z odpadem,
 • sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów,
 • zasady przyporządkowania odpadów do danego kodu,
 • które z odpadów są odpadami komunalnymi,
 • kary za niestosowanie hierarchii postępowania z odpadami.

2. Wypełnianie kart ewidencji i przekazania odpadów, w tym metalowych - ćwiczenia na przykładach:

 • ewidencja odpadów wytworzonych w instalacji i poza instalacją,
 • ewidencja odpadów przetwarzanych i zbieranych, w tym w PSZOK
 • ewidencja przyjętych odpadów od osób fizycznych,
 • ewidencja odpadów przyjętych od podmiotów gospodarczych,
 • karty przekazania odpadów.

3. Nowe obowiązki przetwarzających odpady wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach:

 • termin i zasady lokalizowania monitoringu wizyjnego,
 • sposób określania pojemności magazynowej odpadów – ćwiczenia,
 • wpływ ilości magazynowania odpadów na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
 • ekspertyza przeciwpożarowa,
 • zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
     - niezbędne informacje we wniosku – dyskusja,
     - konieczne załączniki,
     - wpływ wyników kontroli WIOŚ na wydanie decyzji,
     - kontrola komendanta straży pożarnej,
     - kiedy organ może wydać decyzję odmowną,
     - niezbędny termin do dokonania zmiany zezwolenia.

4. Samodzielne wyliczanie ilości odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie lub w roku kalendarzowym – ćwiczenia

5. Planowane nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów


6. Nowe poziomy recyklingu odpadów komunalnych i ich wpływ na ceny odbioru odpadów - analiza

7. Skutki prawne i finansowe nie dokonania zmiany zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

8. Przygotowanie wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – warsztaty

9. Kiedy można zmienić wydajność instalacji - niezbędne przesłanki

10. Samodzielne przygotowywanie wniosku o wpis do Bazy gospodarki odpadami BDO – ćwiczenia:

 • konsekwencje braku lub nierzetelnego wpisu,
 • sankcje finansowe,
 • konsekwencje dla prowadzonej działalności,
 • kiedy należy dokonać wpisu przy rozpoczynaniu działalności,

11. Przygotowywanie wniosku o uznanie produktu ubocznego wg nowych zasad – ćwiczenia:

 • najczęściej występujące błędy we wniosku - omówienie na przykładzie,
 • kontrola WIOŚ - jej zakres i skutki,
 • termin uzyskania statusu produktu dla nowych podmiotów i posiadających już taki produkt,
 • potwierdzenie statusu produktu w drodze decyzji,

Miejsce szkolenia: Hotel 

Termin szkolenia: 23 - 25.09.2020 r.

Koszt szkolenia:

Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, do pokoju 1- osobowego dodatkowa dopłata 200 zł netto za 1 dobę. Jest możliwość zarezerwowanie noclegu dobę przed szkoleniem, po wcześniejszym kontakcie.

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowania.

Trenerzy:

Marek Górski - prof. dr habil. nauk prawnych, prof. zwycz. Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji US, do 2012 r. także prof. zwycz. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji. Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego ds. nauki i współpracy międzynarodowej (od 2012 r.).

Wydał ponad 100 artykułów naukowych, liczne referaty na konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), redakcję szeregu prac zbiorowych o charakterze naukowym. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane                          z ochroną środowiska, dla tej grupy regulacji prawnych bardzo ważne, bowiem stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje ponad 300 różnych pozycji. Prof. M. Górski był promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, recenzentem w licznych przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich w Polsce, Niemczech i Słowacji, także doktoratach honoris causa.

Prowadzone prace badawcze prof. M. Górski wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków                    w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane                  z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP, jest członkiem Zespołu Doradców przy Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących; w 2014 r. wiceprzewodniczący Zespołu powołanego przez Ministra Środowiska ds. usprawnienia regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi. Przez dwie kadencje był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podobnie w Łodzi wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, od 2004 roku jest przewodniczącym komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Od lipca 2014 r. członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

 

Marta Klimas-Haczkowska - Główny specjalista ds. BHP i specjalista ds. ochrony środowiska. Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Łódzkiej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi firmę Egida i pomaga przedsiębiorcom w tych dwóch obszarach. Zajmuję się przede wszystkim gospodarką odpadami w firmach, ewidencją, sprawozdawczością. Opracowuję wnioski o wydanie wszelkiego rodzaju decyzji środowiskowych z sektora powietrza, odpadów oraz wody i ścieków. Pomaga uzyskać klientom decyzje środowiskowe, pozwolenia na emisje, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawne. Prowadzi również szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.              W bieżącym roku przeprowadziła kilka szkoleń z zakresu gospodarki odpadami.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Dydaktykę ,
 • Zakwaterowanie,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@csr.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty