ScrollToTop

07 - 09.10.2020 r.

 

     „Zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce – najważniejsze zmiany 2019”

 

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu :

 • Zapoznanie się z nowym stanem prawnym rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzących eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 • Omówione zostaną problemy interpretacyjne dot. powielania uprawnień kwalifikacyjnych w odniesieniu do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII  z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (taśmociągi, urządzenia rozładunkowe,…).
 • Przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
 • Przeprowadzony zostanie praktyczny warsztat opracowywania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce – propozycje formułowania dokumentu – wskazówki praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji.
 • Przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych, przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie      w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
 • Omówienie zasad wykonywania prac przez podmioty „obce” na co koniecznie zwrócić uwagę.
 • Jak przygotować się na zmiany prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce,
 • Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowanie,
 • Identyfikacja stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy ich eliminacji w środowisku pracy
 • Trendy w nowoczesnym bezpieczeństwie pracy, rola kierownika w budowaniu elementów bezwypadkowej kultury organizacji, co zyskują organizacje w behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa oraz możliwych rozwiązań w tym zakresie.

 agadnienia:

Moduł I – Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych Zmiany 2019 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach  i instalacjach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach  i instalacjach energetycznych – ostateczna zmiana przepisów 2019
 3. Zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzących eksploatację
 4. Umowa na powierzanie eksploatacji urządzeń podmiotowi zewnętrznemu
 5. Przykłady praktyczne w zakresie opracowywania „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”
 6. System LOTO – czy może zastąpić organizacje bezpiecznej pracy w energetyce? Jakie zagrożenia dzięki niemu można wyeliminować?

Moduł II – Bezpieczeństwo prac przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych , utrzymanie ruchu przy urządzeniach elektroenergetycznych – jak przygotować się do zmian w przepisach 2019 r.

 1. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 2. 2.Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych   w zakresie: terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych, uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski, omówienie zmian prawa   w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce 2019.
 3. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń –
 4. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa.
 5. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Moduł III - Kwalifikacje w zakresie wykonywania prac – zmiany w prawie w tym nowe kwalifikacje UDT do montażu połączeń kołnierzowych.

Moduł IV. Ramowa „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” – przykłady praktyczne   w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, w tym przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych,  obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym

Moduł V. Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów poleceniodawców.

Moduł VI – Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz metodyka kontroli zagadnień bhp

 1. Kontrole i przeglądy stanowisk pracy.
 2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy
 3. Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.  w sprawie NDS i NDN - obowiązujące od 21 sierpnia 2018 r. .
 4. Identyfikacja stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy ich eliminacji w środowisku pracy.
 5. Bezpieczne warunki pracy, poprzez wyposażenie pracowników w odzież ochronną i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Moduł VII – Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowanie

 1. Prace szczególnie niebezpieczne definicja, rodzaje.
 2. Czynności przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych
 3. Prace wykonywane przez firmy zewnętrzne.
 4. Ogólne zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Wymagania przy realizacji prac: prace na wysokości, prace ziemne i rozbiórkowe, prace spawalnicze, praca w zbiornikach i inne.
 6. Procedury, wymagania

Moduł VIII –Podstawy kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa pracy – Budowa Kultury Bezpieczeństwa

 1. Trendy w nowoczesnym bezpieczeństwie pracy, rola kierownika w budowaniu elementów bezwypadkowej kultury organizacji, co zyskują organizacje w behawioralnym podejściu do bezpieczeństwa oraz możliwych rozwiązań w tym zakresie.
 2. Podstawy kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa pracy
 3. Zastosowanie bezpieczeństwa behawioralnego oraz jego wpływ na doskonalenie kultury bezpieczeństwa.
 4. Dlaczego ludzie podejmują ryzyko?

Moduł IX. - Środki ochrony indywidualnej stosowane w energetyce

 1. Kodeks pracy – obowiązki w zakresie zapewnienia stosowania i użytkowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 2. Rozporządzenie MPIPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp: wymagania w zakresie doboru, użytkowania, konserwacji i naprawy środków ochrony indywidualnej
 3. Dyrektywa 89/686/EWG i Rozporządzenie z dnia 21 grudnia w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 4. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 5. Kategorie środków ochrony indywidualnej, deklaracja zgodności, certyfikat oceny typu WE
 6. Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkowania, oznakowanie CE
 7. Wybrane przykłady środków ochrony indywidualnej stosowanych w energetyce: znakowanie, kontrola, instrukcje użytkowania, wymagania Polskiej Normy
 8. Odzież chroniąca przed skutkiem łuku elektrycznego, rękawice i rękawy elektroizolacyjne chroniące przed skutkami ługu elektrycznego, hełmy chroniące przed skutkami ługu elektrycznego, obuwie elektroizolacyjne
 9. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, linki bezpieczeństwa, urządzenia samozaciskowe i samohamowne, amortyzatory i szelki bezpieczeństwa

Miejsce szkolenia: Hotel 

Szklarska Poręba

Termin szkolenia: 07 - 09.10.2020 r.

Koszt szkolenia:

.

Trenerzy:

 •  Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP.
 • Kierownik działu BHP w sektorze energetycznym.
 • Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej.Specjalista w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami.Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty