ScrollToTop

20.05.2021 r.  online 

 

 Bezpieczeństwo i Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w świetle zmian prawnych 2020/2021 "

 

Kolejne zmiany w prawie! Nowelizacją rozporządzania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz kontrowersyjne zmiany zasad potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

Nowe przepisy wymagają przygotowania zupełnie nowych dokumentów, a także aktualizacji instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń, w oparciu o analizę zagrożeń występujących w konkretnym zakładzie pracy. Kontrole PIP wykazują wiele nieprawidłowości w zakresie spełnienia przez firmy obowiązku przygotowania prawidłowej dokumentacji Na szkoleniu nasz Ekspert przedstawi Państwu gotowe przykłady i praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania instrukcji, które będą stanowiły doskonałą bazę do przygotowania własnych instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Omówiony zostanie zakres odpowiedzialności prowadzących eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, przedstawione zostaną przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych. Omówiony zostanie komentarz do aktualnych norm i przepisów, wskazany zostanie obligatoryjny zakres ich stosowania oraz rozwiązania dobrowolne, zgodne z dobrą praktyką inżynierską, które wpłyną na bezpieczeństwo pracy

Program:

 

 1. Eksploatacja urządzeń energetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm
 • Omówienie zmian w zasadach eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowelizacji zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji,
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
 • Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy w energetyce – propozycje formułowania dokumentu – wskazówki praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji.
 • Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w tym :przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych, przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
 1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych:
 • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych
 • Omówienie zmian zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzących eksploatację
 • umowa na powierzanie eksploatacji urządzeń podmiotowi zewnętrznemu
 • Przykłady praktyczne w zakresie opracowywania „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”
 • System LOTO – czy może zastąpić organizacje bezpiecznej pracy w energetyce? Jakie zagrożenia dzięki niemu można wyeliminować?
 • Zasady wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych przez wykonawców i podwykonawców na podstawie dokumentu np. polecenia pisemne.
 1. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń –
 2. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.
 3. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
 • zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • zmiany,
 1. Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych stosowanych podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych oraz omówienie kierunków zmian prawa w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych w energetyce.
 1. Prace szczególnie niebezpieczne regulacje prawne – przykłady praktycznych rozwiązań

(Prace na wysokości, prace w przestrzeniach zamkniętych).

 1. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną wg Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn”
 2. Omówienie zmian interpretacyjnych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób dokonujących odbioru rusztowań przy urządzeniach energetycznych.
 3. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa
 4. Specjalne instalacje elektryczne wg PN-HD 60364-7-704:2010
 5. Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 6. Procedury kontrolne PIP, zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.
 7. Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowania,
 • Kwalifikacja prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Procedury przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 • Ogólne zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność osób kierujących pracami.

Miejsce szkolenia:  Online

 

 Koszt szkolenia

 

Cena szkolenia obejmuje:

 Dydaktykę, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe,  certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji.

Trenerzy:

 •  Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach  i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP                    
  Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.
 • Menager ds.BHP
 • Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl nr tel. 661 -  495 - 598 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty