ScrollToTop

03.12.2020 r. online

 

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych - działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2020 r.

Zagadnienia:

Moduł I

 1. Podstawy funkcjonowania komisji
  • cel działania oraz zadania i kompetencje komisji kwalifikacyjnych
 2. Procedura powoływania komisji
 3. Wnioski o powołanie komisji oraz akty dotyczące funkcjonowania komisji
  • zakres dopuszczalnej kontroli działania komisji
 4. Organizacja prac komisji
  • skład komisji, zespoły egzaminacyjne, zadania i kompetencje poszczególnych członków komisji
 5. Zasady przeprowadzania egzaminów
  • zakres przedmiotowy, formalne przesłanki przystąpienia do egzaminu, tryb postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowanie prac komisji
 6. Świadectwa kwalifikacyjne, a certyfikacja instalatorów OZE
 7. Akredytacja organizatorów szkoleń
 8. Tryb i zasady uznawania uprawnień
 9. Procedura odwoławcza
 10. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych

Moduł II

 1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych:
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych
  • Omówienie  zmian Rozporządzenia Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
  • zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzących eksploatację
  • umowa na powierzanie eksploatacji urządzeń podmiotowi zewnętrznemu
  • Przykłady praktyczne w zakresie opracowywania „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”
  • System LOTO – czy może zastąpić organizacje bezpiecznej pracy w energetyce? Jakie zagrożenia dzięki niemu można wyeliminować?
 2. Eksploatacja urządzeń energetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm
  • Omówienie zasadach eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowelizacji zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji
  • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację
  • Prawo budowlane i akty wykonawcze warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
  • Polskie Normy
  • Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy – propozycje formułowania dokumentu – wskazówki praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji. Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych: stacje rozdzielcze, SN/nN, transformatory,  linie napowietrzne,  agregaty prądotwórcze,  sieci cieplne,  kocioł WR przykład zasad eksploatacji źródeł ciepła.
 3. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń –
 4. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie:
  • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
  • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
  • Aktualny Kierunek Zmian
 5. Prace szczególnie niebezpieczne regulacje prawne – przykłady praktycznych rozwiązań.
 6. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną wg Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn”
 7. Omówienie zmian interpretacyjnych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób dokonujących odbioru rusztowań przy urządzeniach energetycznych.
 8. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa
 9. Specjalne instalacje elektryczne wg PN-HD 60364-7-704:2010

Miejsce szkolenia: 

 Termin szkolenia: 

 Trenerzy:

 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.
 • Członek zespołu Praktyki Prawa Energetycznego, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego. Ponadto doradza w kwestiach regulacyjnych związanych z sektorem energetycznym i kolejowym, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego i sądami. Od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa antymonopolowego, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerami,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl nr tel. 665 - 846 - 745