ScrollToTop

24-26.05.2023 r Ustroń Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakładach górniczych (odkrywkowych, otworowych)

 Zagadnienia:

 Szkolenie dedykowane dla przedsiębiorców, kierowników ruchu i kierowników działów w odkrywkowych i odkrywkowych zakładach górniczych

1. Problematyczne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

9. Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego dotyczące organizacji i prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w szczególności w zakresie:

• wydobywania kopalin;

• planu ruchu zakładu górniczego;

• bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceny ryzyka zawodowego;

• organizacji i funkcjonowania działów ruchu i służb zakładu górniczego,

• wykonywania czynności osób dozoru ruchu:

• gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;

• ochrony środowiska; 10. Zasady bezpiecznego prowadzenia robót eksploatacyjnych i ich organizacja, w tym prac szczególnie niebezpiecznych.

11. Maszyny, urządzenia i instalacje techniczne oraz obiekty budowlane

12. Wymogi dot. likwidacji zakładu górniczego, jego części lub zbędnych wyrobisk.

 

Akty prawne: - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczych. - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.


Miejsce szkolenia: Ustroń hotel Diament

 

 Termin szkolenia: 24-26.05.2023

 

 Trener: 

Z-ca Dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Długoletni Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego na południu Polski. Praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z górnictwem i geologią. Aktywny doradca i konsultant udzielający się przy tworzeniu przepisów górniczych. Członek Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych. Ekspert biorący udział w wielu szkoleniach i spotkaniach branżowych z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa górniczego geologicznego. Wykładowca akademicki – od 1998 roku prowadzi zajęcia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w Krakowie z zakresu prawa geologicznego i górniczego. Prelegent i współorganizator wielu konferencji branżowych związanych z prawem górniczym i geologicznym. Od wielu lat aktywnie edukuje przedstawicieli zakładów górniczych, w obszarze bezpiecznego i efektywnego zarządzania zakładami wydobywającymi kopaliny metodą odkrywkową i otworową.