ScrollToTop

09-11.05.2018 r.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce -zmiany przepisów 2018 - nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie bezpiecznej organizacji i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

                                                                                                                                                                                                  

Zagadnienia:

Moduł I.

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych
 • Omówienie  zmian Rozporządzenia Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • zasady wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzących eksploatację
 • umowa na powierzanie eksploatacji urządzeń podmiotowi zewnętrznemu
 • Przykłady praktyczne w zakresie opracowywania „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce”
 • System LOTO – czy może zastąpić organizacje bezpiecznej pracy w energetyce? Jakie zagrożenia dzięki niemu można wyeliminować?

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm

 • Omówienie zasadach eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowelizacji zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
 • Polskie Normy
 • Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy – propozycje formułowania dokumentu – wskazówki praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji. Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych: stacje rozdzielcze, SN/nN, transformatory, linie napowietrzne, agregaty prądotwórcze, sieci cieplne, kocioł WR przykład zasad eksploatacji źródeł ciepła.

3. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń – organizacja prac – przykłady praktyczne w tym omówienie kiedy wykonywane prace są eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych , a kiedy budowlane

4. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:

 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce – Aktualny Kierunek Zmian

5. Prace szczególnie niebezpieczne regulacje prawne – przykłady praktycznych rozwiązań.

6. Zasady eksploatacji urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną wg Polskiej Normy PN-EN 60204-1 „Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn”

7. Omówienie zmian interpretacyjnych regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji osób dokonujących odbioru rusztowań przy urządzeniach energetycznych.

8. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

9. Specjalne instalacje elektryczne wg PN-HD 60364-7-704:201

Moduł II

1. System Zarządzania Bezpieczeństwem (Prawo ochrony środowiska – poważne awarie przemysłowe), jako element składowy ogólnego systemu zarządzania zakładem).

2. Obowiązki prowadzących przedsiębiorstwa w zakresie poważnych awarii przemysłowych.

3. Budowa i praktyczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
(Bezpieczeństwo procesowe ) szczególnie w aspekcie postanowień art. 252 ustawy Prawo ochrony środowiska/.

4. System Zarządzania Bezpieczeństwem, a zmiany w ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

5. Nowe podejście do oceny ryzyka w Systemach Zarządzania Jakością i Systemach Zarządzania Środowiskowego.

6. Praktyczne podejście do podziału zadań, kompetencji oraz szkoleń pracowników
w zakładach mogących być źródłem poważnych awarii przemysłowych.

7. Wdrażanie i nadzór nad mechanizmami umożliwiających systematyczną analizę zagrożeń oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Rola i znaczenie dokumentacji systemowej.

8. Praktyczne podejście do zagadnień zarządzania zmianami mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

9. Przygotowanie i reagowanie zakładu na potencjalne stany awaryjne.

Miejsce szkolenia:

 Hotel Villa Verde Congress & Spa, ul.Mrzygłodzka 273,  42-400 Zawiercie,   https://www.villaverde.pl/

Koszt szkolenia:

1690,00 zł netto/osoba
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, do pokoju 1 – osobowego dodatkowa dopłata 250 zł netto za 2 doby

Trenerzy:

Kierownik szkoleń realizowanych przezGłówny InstytutGórnictwa 2010-2016 r. w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.Prowadzi badania i oceny urządzeń przeciwybuchowych.Autor publikacji technicznych, materiałów szkoleniowych, ekspertyz i audytów.Prelegent wielu konferencji, wykładowca studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle" organizowanych przez GIG.Specjalista ds. certyfikacji wg wymagań dyrektywy Atex.

 

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerami,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie, 
 • Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:
iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403
sylwia.slowik@cst.edu.pl nr tel. 665 - 846 - 745