ScrollToTop

26.11.2020 r. online aktualizacja programu - Przemysław Pogłódek

 

Prawo pracy w kontekście tarczy antykryzysowej.

Zagadnienia:

  1. Zawieranie oraz rozwiązywanie umowy o pracę:

 • Różnice między umowami cywilnoprawnymi, a umowami o pracę.
 • Konieczność pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem do pracy.
 • Ograniczenia w zawieraniu terminowych umów o pracę.
 • Powierzenie pracownikowi innych obowiązków niż wynikające z treści umowy: dopuszczalność powierzenia, problem zmiany świadczenia pracy, odmowa wykonania przez pracownika.
 • Kiedy pracownik może odmówić wykonania czynności służbowych?
 • Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Stosowanie kar porządkowych przez pracodawcę (upomnienie, nagana, kara pieniężna).
 • Prawidłowe rozwiązanie umowy o pracę np.

- przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia,

- za wypowiedzeniem stosunku pracy z powodu: nieosiąganie wyników i norm,  absencji chorobowych, niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy), utraty zaufania, nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 • Na jakie elementy zwrócić uwagę przy zawieraniu porozumienia stron?
 • Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Zasady wydawania świadectw pracy - Nowe regulacje od 1.06.2017 r.
 • Ochrona stosunku pracy,
 • Nowe zasady szczególnej ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym  w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wieku emerytalnego, która  nastąpi od 1 października 2017 r..
 • Kontrole PIP dotyczące prawidłowego wynagradzania osób pracujących na podstawie umów zlecenia albo innych umów cywilnoprawnych, do których stosuje się przepisy o zleceniu.
 • Nowe zasady korzystania z pracy więźniów, nowe przepisy wykonawcze, korzystniejsze od obecnie obowiązujących zasady refundowania pracodawcom kosztów poniesionych na odpłatne zatrudnienie więźniów –  od 1 czerwca 2017 r.

2. Czas pracy:

 • Rozkład czasu pracy i możliwości jego zmiany.
 • Stosowanie ruchomego czasu pracy.
 • Zasady odpracowywania wyjść prywatnych.
 • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Kiedy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Konsekwencje prawne związane z odmową wykonania polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Urlopy wypoczynkowe w praktyce:

 • Zasady udzielania urlopów.
 • Termin wykorzystania urlopu.
 • W jakich sytuacjach pracownik może rozpocząć urlop bez zgody pracodawcy?
 • Prawidłowe udzielanie urlopu na żądanie.
 • Kiedy można udzielić urlopu bez zgody pracownika?

4. Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Kierowanie pracowników na wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie.
 • Czy można dopuścić pracownika do pracy bez przeprowadzania wstępnych badań lekarskich?
 • Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Nadzór nad prawidłowym dopuszczeniem pracownika do pracy.
 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.
 • Zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu. Różnice między dyskryminacją, molestowaniem, a molestowaniem seksualnym. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów o równym traktowaniu.
 • Zasady dochodzenia przez pracowników roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji, najnowsze oraz najistotniejsze orzecznictwo sądowej w tej tematyce
 • Monitoring pracownika w miejscu pracy co jest legalne?
 • Obowiązujący od 1 maja 2017 r. wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią nowe zasady pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych

Miejsce szkolenia: Kraków

Termin szkolenia: 

Koszt szkolenia

Trener:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Starszy specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy dla rozmaitych grup odbiorców (m. in. pracodawcy, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

Cena szkolenia obejmuje:

 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerem,
 • Zakwaterowanie,
 • Wyżywienie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat

Bliższych informacji na temat szkolenia udziela:

Iwona Skrzypczak

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl  nr tel. 510 – 268 – 403