ScrollToTop

05-08.10.2021 r

 

Bezpieczeństwo funkcjonalne i bhp przy urządzeniach energetycznych w świetle nowych wymagań prawnych

 

Zagadnienia:

Moduł I.

 • Podstawa prawna w konstruowaniu bezpiecznych systemów sterowania
 • Ocena ryzyka i redukcja ryzyka
 • Rozwiązania konstrukcyjne i techniczne środki ochronne
 • Różnice pomiędzy EN ISO 13849-1 i EN 62061 (EN IEC 61508)
 • Identyfikacja funkcji bezpieczeństwa
 • Komponenty stosowane w systemach bezpieczeństwa – wymagania i ograniczenia
 • Szacowanie ryzyka dla funkcji bezpieczeństwa
 • Parametry: Kategoria, MTTFd, DC, CCF
 • Różne metody określania PL (Poziomu zapewnienia bezpieczeństwa)
 • Przykłady i informacje praktyczne
 • Przedstawienie możliwości programu SISTEMA* do wyznaczania PL

Moduł II.

 1. 1.Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
  1. Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy na podstawie regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  2. Kazusy prawne związane z interpretacją zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w pytaniach i odpowiedziach.
  3. Przykład ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, jako praktyczna implementacja wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  4. Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację – warunki przekazania w eksploatację urządzeń wraz z przeniesieniem odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń. Przykłady praktyczne na przekazanie urządzeń w zakresie obsługi ruchowej oraz remontu.
  5. Prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione - zasady organizacji i nadzoru nad pracami pomocniczymi.
  6. Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy - kazusy prawne w pytaniach i odpowiedziach
  7. Przykłady praktyczne formułowania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
  8. Organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych w strefach zagrożenia wybuchem – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.

 1. Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.
 3. Kazusy prawne z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych w pytaniach i odpowiedziach.
 4. Praktyczne przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotła parowego.
 5. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

3. Prawo Energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie:

 • działalności komisji kwalifikacyjnych,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

4. Omówienie projektu z dnia 14.09.2020r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych

 

Miejsce szkolenia: Sandra Sp Karpacz

 Termin szkolenia: 05-08.10.2021 r.

Trenerzy: 

 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert  w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP.
 •  Certyfikat FS Eng (TUV Rheinland)  z wykształcenia elektronik, od początku pracy zawodowej, czyli od niemal 20 lat, zaangażowany w tematykę bezpieczeństwa maszyn. Przez wiele lat doradca techniczny w dziedzinie doboru komponentów bezpieczeństwa. Organizator, prelegent i tłumacz wielu szkoleń i seminariów z tematyki bezpieczeństwa. Reprezentant firmy Schmersal w Komitecie Technicznym nr 158 do spraw Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Inżynier Bezpieczeństwa Funkcjonalnego TÜV Rheinland (FS Eng).

Cena szkolenia obejmuje:

 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerem,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Zakwaterowanie,
 • Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl   nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl   nr tel. 575 – 268 – 403