ScrollToTop

08.12.2021 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

 

Cel szkolenia:

 • Wskazanie, omówienie obowiązków i odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących.
 • Jakie obowiązki i odpowiedzialność ciążą na producentach maszyn?
 • Jaka jest metodologia oceny maszyn?
 • Kiedy zachodzi proces modernizacji maszyny i jakie pociąga za sobą konsekwencje i obowiązki?
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa.

Zagadnienia:

 1. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicająca przepisy dyrektyw

  - jakie wyroby podlegają dyrektywie?

  - które maszyny podlegają wymaganiom minimalnym, a które zasadniczym?

  - jak dokumentować dostosowanie sprzętu roboczego do wymagań minimalnych?

  - zastosowanie środków ochrony zbiorowej w celu zminimalizowania ryzyka obsługi – przykłady,

  - ryzyko szczątkowe pracy operatora maszyn – jak do niego doprowadzić?

  - przykłady niedostosowania sprzętu roboczego do wymagań minimalnych – przykłady z kontroli;

  • przykłady niebezpiecznego działania maszyn;
  • przykłady usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego,
  • przykładowe uszkodzenia elementów elektrycznych;
  • przykładowe uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych;
  • przykładowe uszkodzenia elementów mechanicznych.

  - jakie są konsekwencje użytkowania przez pracowników maszyn niedostosowanych do wymagań minimalnych?

  - kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do maszyny niebezpiecznej – nie dostosowanej do wymagań minimalnych bezpieczeństwa?

  - jaka jest procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi?

  - kiedy maszyny mogą po przeróbkach zostać zakwalifikowane jako nowe?

  - co jest konieczne podczas każdej przeróbki maszyny?

  - jak powinien użytkownik udokumentować przeróbki maszyn aby bronić się przed odpowiedzialnością ?

  - kto odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP;

  - przykłady postępowań w przypadku stwierdzenia wad wyrobów – maszyn,

  - wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 

 2. Dyrektywa maszynowa 
 3. - omówienie zakresu stosowania – przykłady,

  - co to jest maszyna?,

  - co to maszyna nieukończona?

  - jakie obowiązki mają wytwórcy „maszyn dla własnych potrzeb”?

  - co musi zrobić wytwórca maszyny, tzw. „samoróbki” ?

  - co to jest zespół maszyn? Jakie obowiązki są z nim związane ?

  - jakie dokumenty należy stworzyć dla nowych maszyn?

  - omówienie dokumentacji towarzyszącej maszynom;

  - przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi;

  - przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE;

  - omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy;

  - jak wykonać ocenę ryzyka maszyn? Norma PN EN 12100;

  - co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?

  - zasady oceny ryzyka maszyn - wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową:

  • Norma PN-EN ISO 14121-1:2008;
  • Norma PN-EN ISO 12100-1:2005;
  • Norma PN-EN ISO 12100-2:2005;
  • Norma PN-EN 1088:2001;
  • Norma PN-EN 954-1:2001;
  • Norma PN-EN 953:1999.

  - Czy stosowanie norm zharmonizowanych przy projektowaniu maszyn jest obowiązkowe ?

  - Przykład oceny zgodności maszyn.

 4. Modernizacja maszyn
 5. - jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?

  - jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?

  - od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?

  - co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?

  - co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?

  - jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności ?

  - kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?

  - kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji, czy też do gruntownej naprawy?

  - jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?

  - omówienie procedury modernizacji maszyn,

  - jak dokumentować modernizację maszyny?

 

Miejsce szkolenia: online

Termin szkolenia:

 

Koszt szkolenia:

 

Trener:

Nadinspektor pracy - Kierownik Oddziału PIP. Posiada doświadczenia zawodowe praktyczne w zakresie projektowania procesów technologicznych, w tym zastosowania maszyn i urządzeń w przemyśle. Kilkunastoletnie doświadczenia w kontrolach spełniania wymagań zasadniczych i minimalnych maszyn i urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Umiejętnie i metodycznie przekazujący wiedzę i doświadczenia dotyczące dostosowania maszyn urządzeń do wymagań minimalnych (dyrektywa 2009/104/WE). Posiada bogaty zasób wiedzy w zakresie implementacji do prawodawstwa polskiego dyrektyw nowego podejścia, w tym szczególnie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Należy do zespołu branżowego „Nadzór rynku” - inspektorów pracy zajmujących się kontrolami specjalistycznymi wyrobów typu maszyny, środki ochrony indywidualnej. Osobną dziedziną szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej wykładowcy jest badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Jest autorem publikacji w tym zakresie w czasopismach: ATEST, Inspektor Pracy, Praca Zdrowie Bezpieczeństwo. W swojej bogatej karierze szkoleniowej od 2007 r. przeszkolił między innymi kilkuset inżynierów, wyższego i średniego szczebla pionu utrzymania ruchu i nadzorowania produkcji oraz pracowników służb bhp wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych z całej Polski m.in.:

 • Grupy ArcelorMittal Poland,
 • Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. (BMP),
 • Polskie Zakłady Lotnicze Mielec Sp. z o.o.,
 • TRW Braking Systems Polska O/Częstochowa,
 • PACKPROFIL Sp. z o.o. Kolonowskie,
 • BWI Poland Technologies - Centrum Techniczne Kraków.

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerem,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Zakwaterowanie,
 • Wyżywienie,
 • Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403