ScrollToTop

17-18.11.2021 r. 

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

 Szkolenie ma na celu poznanie zasad działania związków zawodowych oraz ich współpracy z pracodawcą. Poznania uprawnień kontrolnych związków zawodowych, zarządzania funduszami związkowymi, prawa do podjęcia sporu zbiorowego oraz strajków. Szkolenie pokazuje również prawa pracodawcy oraz często popełniane błędy, które mogą skutkować zarzutami ze strony związków zawodowych.

Szkolenie uwzględnia omówienie obowiązujących zmian w regulaminach pracy, regulaminach wynagradzania, oraz  planowanych zmian ustawy o związkach zawodowych m.in. sankcji za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego, sankcji za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy, sankcji za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców).

Omówiona zostanie również koncepcja nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie (ochrona tych osób przed rozwiązaniem umowy cywilno prawnej, zasady zwolnienia z wykonywania obowiązków, wykonywania usługi, itp.).

W drugiej części szkolenia uczestnicy uzyskają zarówno szeroką wiedzę teoretyczną na temat zjawiska mobbignu i dyskryminacji w miejscu pracy. Zostaną zaznajomieni z rodzajami mobbingu, różnicami między mobbingiem, a dyskryminacją i najczęstszymi przypadkami mobbingu i dyskryminacji w praktyce.

Panel I

  1. Pozycja prawna związków zawodowych – tworzenie związków
   • Związki zawodowe, a pracodawca
  2. Zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące związków zawodowych obowiązujące od 2017 r.
  3. Koncepcje i propozycje nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w zakresie osób zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie (ochrona tych osób przed rozwiązaniem umowy cywilnoprawnej, zasady zwolnienia z wykonywania obowiązków wykonywania usługi, itp.).
  4. Prawna możliwość tworzenia związków zawodowych ad hoq (na określony czas)
  5. Pojęcie zakładowej organizacji związkowej
   • Utrata statusu zakładowej organizacji związkowej,
   • skutki prawne utraty statusu zakładowej organizacji związkowej
   • Status prawny związku zawodowe przy przejściu całego lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.   
  6. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sferze wszczęcia sporu zbiorowego i prowadzenia strajku.
  7. Przyjmowanie przez pracodawcę regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród, regulaminu organizacyjnego, itp., a uprawnienia związków zawodowych.
  8. Możliwość likwidacji regulaminów wynagradzania przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia (bez zgody związków zawodowych),
  9. Pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej
  10. Ochrona działaczy związkowych (zakres ochrony, czas ochrony).
  11. Urlopy działaczy związkowych, ewidencjonowanie czasu pracy, delegacje,
  12. Rozwiązanie stosunku pracy z chronionym działaczem związkowym
  13. Zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe
  14. Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych
  15. Możliwość „dofinansowywanie” związków zawodowych przez pracodawcę.
  16. Ochrona danych osobowych w relacjach pracodawca – związki zawodowe
  17. Fundusze związków zawodowy (strajkowy, solidarnościowy).
  18. Uprawnienia do podjęcia sporu zbiorowego (strajków)
  19. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego:
   • kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy
   • które żądania mogą lub nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego
   • kiedy spór zbiorowy jest prawnie nie dopuszczalny
   • podstawy prawne oraz sposób sporządzenia porozumienia kończącego spór zbiorowy
   • kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności
   • tryb i etapy rozwiązywania sporu zbiorowego (Rokowania, Mediacja, Arbitraż).
  20. Rodzaje dopuszczalnych oraz nie dopuszczalnych strajków w świetle regulacji prawa pracy (strajk okupacyjny, przerywany, obrotowy, pełzający, czarny, itp. )
  21. Pojęcie „akcji protestacyjnych” strajku włoskiego, absencyjnego, obstrukcyjnego, japońskiego, absencyjnego, itp.

   Prawo do podjęcia poza strajkowych akcji protestacyjnych.

  22. Charakter prawny przepisów prawa pracy (przepisy bezwzględnie obowiązujące, jednostronnie bezwzględnie obowiązujące, względnie obowiązujące).
  23. Co oznacza zasada uprzywilejowania pracownika – definicja, interpretacja, zagrożenia dla pracodawcy., itp. 
  24. Zasady wykładni przepisów prawa pracy (wykładnia językowa, wykładnia celowościowa, itp.).
  25.  Uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie:
   • podstaw zatrudnienia,
   • bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów o czasie pracy,
   • wynagrodzeń i innych należności,
   • prawa do urlopu wypoczynkowego,
   • przeprowadzania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych przez pracodawców.
  26. Czym jest jest mobbing i dyskryminacja
   • definicja, źródła, różnice,
   • cechy charakterystyczne zjawiska mobbingu i dyskryminacji
  27. Skutki mobbingu i dyskryminacji oraz metody przeciwdziałania
   • problematyka skutków mobbingu i dyskrymiancji
   • skutki mobbingu o charakterze prawnym (ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych roszczeń)
   • skutkami o charakterze faktycznym, które wiążą się z przede wszystkim z relacjami pomiędzy pracownikami
   • przestrzegania zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu,
  28. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
  29. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i bezpieczeństwo
  30. Dyskusja

Miejsce szkolenia:

 Termin szkolenia: 

 

Koszt szkolenia: 

 

Trenerzy:

   • adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Europejską oraz Izbą Komorniczą w Krakowie. Prowadzi szkolenia z zakresu indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników HR i członków związków zawodowych dużych firm.
   • Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych. Czynny mediator, negocjator, trener - wykładowca 13 wyższych uczelni. Mediator w sprawach gospodarczych rodzinnych i w sporach zbiorowych (Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów); Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Polskiego Instytut Negocjacji Sp. z o.o., wiceprezes: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów,  wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; trener Akademii ADR [Centralnego Ośrodka Kształcenia Mediatorów] i Polskiego Instytutu Mediacji. Działacz społeczny od 1989 roku; absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. Od 1996 roku wykształcił blisko 10 tysięcy specjalistów, w tym 1.450 mediatorów sądowych i zawodowych z całej Polski. Jest inicjatorem i twórcą standardów - m.in. Standardy Mediacji Międzynarodowych "JAQ", Standardy Mediacji "JAK", Polska Norma ADR, Zestaw Standardów Mediacji Gospodarczych "SEDR", Standardy Mediacji Rodzinnych, Standardy Trenerów Mediacji,  Inicjator Programu "Misje Dobrej Woli" w konfliktach gospodarczych, pracowniczych i sporach zbiorowych

Cena szkolenia obejmuje:

  • Dydaktykę ,
  • Indywidualne konsultacje z trenerem,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Certyfikat o podwyższeniu kompetancji,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl  nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl  nr tel. 665 -  846 - 745