ScrollToTop

17.12.2021 r. online

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem 

 

NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34/UE I BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnieniaodpowiedniego szkoleniadotyczącego ochrony przed wybuchem.

Obowiązująca od 20.04.2016 r. dyrektywa 2014/34/UE (ATEX 114), dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej zastąpiła w całości dotychczasową dyrektywę ATEX 95 (94/9/WE), a od 10 czerwca 2016  zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rozwoju implementujące postanowienia tej Dyrektywy do polskiego prawodawstwa.  

W  trakcie szkolenia nasi Eksperci przedstawią nowy stan prawny odnoszący się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wynikający z Dyrektywy ATEX 114 i norm z nią powiązanych. Omówione zostaną także  najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego m. in. w zakresie oceny zagrożenia wybuchem i ryzyka wybuchu w miejscach pracy, sposobu opracowania i  praktycznego stosowania „Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, środków redukcji ryzyka oraz zasad bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwwybuchowej, obowiązujących przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych w miejscach występowania atmosfer wybuchowych.  

Szczegółowe zagadnienia:

 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ATEX – prawo UE i krajowe akty prawne:
  • ATEX114 - dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, implementacja do polskiego prawa:
   • ustawa z dnia 13.04.2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r.  poz. 542)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń  i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016r.  poz. 817),
  • ATEX 137 – dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
   • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
 2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  • Omówienie podstawowych pojęć, definicji i parametrów substancji stwarzających zagrożenie wybuchem.
  • Praktyczne wykorzystanie danych o parametrach substancji wybuchowo i niebezpiecznych.
 3. Ocena zagrożenia wybuchem.
  • Zasady klasyfikacji atmosfer wybuchowych.
  • Mechanizm powstawania wybuchu mieszanin gazowych, cieczy palnych  oraz pyłowych.
  • Efektywne źródła zapłonów  pyłów substancji palnych oraz innych atmosfer wybuchowych.
  • Identyfikacja i ocena zagrożenia wybuchowego w obiektach i urządzeniach. Klasyfikacja  pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem.
 4. Podstawowe zasady analizy i oceny ryzyka  wystąpienia wybuchu w miejscach pracy.
  • Metody szacowania ryzyka.
  • Określenie prawdopodobieństwa występowania i uaktywnienia się źródeł zapłonu w poszczególnych strefach, zdolnych do zapalenia mieszaniny wybuchowej.
  • Szacowanie ryzyka na stanowiskach pracy. Określenie możliwych skutków wybuchu. Analiza  i możliwości obniżenia ryzyka.
 5. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – rola i zastosowanie w praktyce
  • Cel opracowania DZPW.
  • Zawartość DZPW.
  • Odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy wynikająca z DZPW.
  • Wykorzystanie informacji zawartych w DZPW do właściwego zabezpieczenia przeciwwybuchowego zakładu.
 6. Organizacja prac i zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych w miejscach występowania atmosfer wybuchowych.
  • Zasady wykonywania  prac eksploatacyjnych w potencjalnych atmosferach wybuchowych oraz wymagania dotyczące użytkowania urządzeń i  systemów ochronnych.
  • Zasady doboru urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych. Zasady eksploatacji oraz  oznakowania urządzeń przeciwwybuchowych.
  • Wymagania dla wykonawców zewnętrznych realizujących prace w miejscach zagrożonych wybuchem.
  • Warunki i środki zapewniające właściwą koordynację prac pracowników firm zewnętrznych lub zatrudnionych przez różnych podwykonawców, prowadzących prace w miejscach występowania atmosfer wybuchowych.
  • Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje, formularze, listy kontrolne).
  • Zasady prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa wybuchowego w firmie.
 7. Zasady profilaktyki przeciwwybuchowej.
  • Podstawowe zasady zapobiegania wybuchom.
  • Organizacyjne i techniczne  środki w zakresie zapobiegania ryzyka wybuchu i ograniczania jego skutków.
  • Zasady tzw. Zintegrowanego Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego – co to jest i czy istnieje obowiązek ich stosowania.
  • Zastosowanie Zasad Zintegrowanego Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego w praktyce.
  • Wymagania w zakresie szkolenia pracowników, osób nadzoru oraz firm zewnętrznych  wykonujących prace w  strefach Ex
 8. Wymagania minimalne i zasadnicze dla urządzeń technicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.
 9. Odpowiedzialność osób pracodawcy, kadry zarządzającej i pracowników w związku z bezpieczną eksploatacją urządzeń – kto i za co może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zagrożenia?

Miejsce szkolenia:  online

Koszt szkolenia: 

 

Trener:

 •  Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym  w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy  w zakresie BHP. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.
 
Cena szkolenia obejmuje:
 • Dydaktykę,
 • Indywidualne konsultacje z prelegentam,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

 Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

Iwona.skrzypczak@cst.edu.pl  nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl   nr tel. 665 -  846 - 745