ScrollToTop

19 - 21.04.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby”

Zagadnienia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Analiza wybranych przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Nowoczesne metody prac Służby BHP
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • BHP przy eksploatacji  urządzeń energetycznych – aktualny stan prac w sprawie zmian.
 • Strefy zagrożone wybuchem
 • Prace szczególnie niebezpieczne – przykłady praktycznych rozwiązań.
 • Środki ochrony indywidualnej szczegółowe wymagania
 • Zagadnienia technicznej ochrony pracy
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej  i ochrony środowiska naturalnego

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)

Miejsce szkolenia:

Hotel Tatra*** ul. Cyrhla 34,  34-500 Zakopane

http://www.hoteltatra.pl/

Trenerzy:

 • Starszy inspektor pracy – specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Prowadzący jest również wykładowcą na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkownie). Prowadzący jest koordynatorem tematu kontrolnego PIP na 2017 r. „Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu” i wytycznych do kontroli PIP. Autor artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach: miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl. Prowadzi szkolenia i warsztaty specjalistyczne w zakresie bhp.
 • Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy –, doświadczony trener zagadnień związanych z właściwym stosowaniem prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Dydaktykę , indywidualne konsultacje
 • Materiały szkoleniowe
 • Pełne wyżywienie
 • Certyfikat

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 510 – 268 – 403