ScrollToTop

12-14.12.2018r. Kraków

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zmiany 

Celem szkolenia jest omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem, nieprawidłowe postanowienia regulaminów, zdobycie umiejętności prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania, środkami, przeznaczonymi na działalność socjalną, prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych, w tym wrażliwych przy przetwarzaniu informacji o osobach uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS,dokonanie prawidłowych zapisów w Regulaminie ZFŚS zgodnych z przepisami prawa, prawidłowe prowadzenie stosownej dokumentacji i ewidencji związanej z tworzeniem ZFSS, Ponadto zaznajomienie się z ochroną danych osobowych – wrażliwych osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu, umożliwi uniknięcia sankcji karnych, finansowy i dyscyplinarnych nałożonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Program szkolenia:

1. Przepisy prawne dotyczące tworzenia ZFŚS na podstawie ustaw:

*Kodeksu postępowania administracyjnego, *Kodeksu pracy, *Kodeksu cywilnego, *o finansach publicznych, *o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, *o ochronie danych osobowych, *o podatku od towarów i usług, *o rachunkowości, *o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, *w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, *o podatku dochodowym od osób fizycznych, *o zamówieniach publicznych, ordynacji podatkowej, *o podatku dochodowym od osób prawnych, *o związkach zawodowych, o emeryturach pomostowych oraz wyroków NSA;

 

2. Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Obniżenie/podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego.

 

3. Podstawy prawne wyboru, działania i uprawnień „Komisji socjalnej”

(skład członków, w tym: kto może należeć do komisji, rodzaje upoważnień, kompetencje, regulamin komisji);

 

4. Kompetencje Administratora ZFŚS oraz związków zawodowych lub przedstawiciela  załogi,  w tym: m.in. konsekwencje dla pracodawców działających niezgodnie z ustawą o ZFŚS,  odpowiedzialność możliwość zwrotu przez Administratora wydatkowanych środków na konto – postępowanie o zwrot środków;

 

5. Podstawy naliczania środków i korekty odpisu;

 

6.  Przepisy unijne dotyczące środków Funduszu;

 

7.  Tworzenie Regulaminu ZFŚS, z uwzględnieniem regulacji prawnych związanych z:

1) gospodarowaniem środkami Funduszu,

2) określeniem osób uprawnionych,

3) wyznaczeniem kryterium korzystania ze środków przez uprawnione osoby;

4) najczęściej popełniane błędy w Regulaminie;

 

8. Kryteria i podstawy prawne osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych form  działalności socjalnej, w tym: emerytów, pracowników, członków ich rodzin oraz innych  osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu;

 

9. Określenie kryterium korzystania ze środków ZFŚS przez:

1) określenie progów przyznawanych świadczeń,

2) określenie sytuacji materialnej, życiowej, finansowej osoby uprawnionej,

3) określenie statusu emeryta,

4) zależność wysokości świadczeń urlopowych;

 

10.Zasady dofinansowania lub finansowania świadczeń na działalność:

1.kulturalno – oświatowych,

2.sportowo –  rekreacyjnych,

3.sportowo – turystycznych;

 

11.  Podstawy prawne możliwości dokonania korekty, błędnych zapisów księgowych;

 

12.  Podstawy prawne i kryteria przyznawania świadczeń na podstawie przedłożonych;   

1) Wniosków oraz Oświadczeń, w tym: weryfikacja Oświadczeń

 

13. Podstawy prawne naliczania środków Funduszu, w tym. korekta odpisu

 

14. Podstawy prawne udostępniania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z środków Funduszu, w tym:

1) jakich danych osobowych, administrator ZFŚS (pracodawca) może żądać od osób  uprawnionych w tym: pracowników i współmałżonków pracujących u innego pracodawcy?

2) podstawa prawna dostępu do danych osobowych osób uprawnionych do korzystania  ze środków Funduszu m.in. przez związki zawodowe, emerytów.

 

15. Podstawy prawne dot. zaniechania lub niezaniechania poboru podatku od osób fizycznych (PIT i VAT) przy świadczeniach dot. m.in.:

1)  wypoczynku osoby uprawnionej – dziecka do lat 18-tu,

2)  paczek dla dzieci, w tym pracujących małżeństw,

3)  wycieczek emerytów i rencistów,

4)  części umorzenia pożyczki mieszkaniowej,

5)  kolonii, obozów dla dzieci,

6)  kto i kiedy możne zostać pozbawiony preferencji PIT?

7)  podstawy prawne dot. ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z oganizowaniem imprez masowych o charakterze sportowe – rekreacyjnym, kulturalno – oświatowym, sportowo – rekreacyjnym (np. pikniki rodzinne),

 

16.  Wykaz niezbędnych dokumentów księgowych dot. rozliczenia przez Administrator ZFŚS świadczeń ze środków Funduszu;

 

17.  Ewidencja działalności socjalnej, w tym:

1) przetwarzanie, archiwizowanie i brakowanie dokumentacji dot. ZFŚS (m.in. na podstawie ochrony danych osobowych – dane wrażliwe);

 

18. Świadczenia w formie bonów towarowych lub karty przedpłacowej (kryteria);

 

19. Fundusz, a zamówienia publiczne i składki ZUS;

 

20. Wspólna działalność socjalna prowadzona przez kilka jednostek;

 

21. Egzekucja zobowiązań pieniężnych z przyznanych osobie uprawnionej środków z Funduszu;

 

22. Zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, w tym:

1) Kryteria przyznawania pożyczki mieszkaniowej

2) Umowa pożyczki oraz możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania umorzonej  pożyczki otrzymanej z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

 

23. Podstawy prawne dot. pozbawienia osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Funduszu

 

24. Dyskusja, pytania.

Szkolenie adresowane jest do :

Dyrektorów Personalnych, Kierowników oraz Specjalistów Działów Kadr i Płac, Kierowników i Specjalistów Działów Księgowości i Finansów, Osób pełniących funkcje kierownicze, Szefów firm, Przedstawicieli załóg ZFŚS, Przedstawicieli Związków Zawodowych

Trener:

doktor. nauk prawnych Certyfikowany Praktyk NPL oraz Ochrony Informacji Niejawnej. Posiada Certyfikat EUROPAN CONFERENCE ON ARCHIVES. Wykładowca akademicki z zakresu administracji, teoretyk  i praktyk z ZFŚS. Posiada wykształcenie administracyjno–prawne, psychologiczne. Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnej oraz komunikacji interpersonalnej. Doświadczony szkoleniowiec, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej. Staż w pracy samorządowej ponad 20 lat. Wysoko oceniany szkoleniowiec. Członek – Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.  Autorka aktów normatywnych dla firm im. „Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt”, „Instrukcji organizacji zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt” oraz artykułów do „Finanse – kariera” - „zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier” oraz Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Miejsce szkolenia:

Kraków

Cena szkolenia obejmuje:

  • Dydaktykę,
  • Indywidualne konsultacje,
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch, przerwy kawowe
  • Certyfikat

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 510 – 268 – 403