ScrollToTop

31.05-02.06.2023 r Ustroń

 

Bezpieczeństwo procesowe – Seveso III w praktyce

Zagadnienia:

 

Moduł I

  • 1. Rola i znaczenie definicji ustawowych (Prawo ochrony środowiska), w aspekcie poważnych awarii przemysłowych.

  • 2. Zarządzanie zmianami w ZDR/ZZR.

  • 3. Obowiązki związane z planowaniem przestrzennym w kontekście poważnych awarii przemysłowych.

  • 4. Najczęstsze błędy i problemy w zakresie opracowania i realizacji Programu Zapobiegania Awariom i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ZDR/ZZR.

  • 5. Wprowadzenie do zagadnień odpowiedzialności prowadzącego ZDR lub ZZR w kontekście poważnych awarii przemysłowych:

  • a) sąsiedztwo zakładów kategorii ZZR lub ZDR,

  • b) odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkody,

  • c) odpowiedzialność karna (art. 352 – 358 Prawa ochrony środowiska),

  • d) odpowiedzialność administracyjna w tym szczególnie art. 373 Prawa ochrony środowiska.

Moduł II

1. Bezpieczne odległości dla zakładów ryzyka

2. Analiza ryzyka PHA, HAZOP i LOOP z przykładami - warsztat

Moduł III

1. Modele i metody stosowane w symulacjach efektów fizycznych zdarzeń awaryjnych - modele pożarów i wybuchów - metodyki obliczeniowe pożarów rozlewisk, strumieniowych i kulistych - metodyki obliczeniowe wybuchów obłoków

 

Miejsce szkolenia: Ustroń/ online